Współpraca międzynarodowa

Projekt UE „E-uczenie się przez całe życie profilaktyki samobójstw w Europie” (ERASMUS+ 2019-1 SE01-KA203-060571) (ELLIPSE) realizowany jest w latach 2019-2022, przez okres 40 miesięcy. Głównym celem projektu jest utworzenie kursu e-learningowego dla młodzieży akademickiej o tematyce zapobiegania samobójstw mającego na celu m.in. naukę umiejętności diagnozowania i komunikacji z osobą w stanie zagrożenia samobójstwem, a także umiejętności wyboru właściwego postępowania oraz podstaw postwencji. W ramach kursu przygotowano materiały szkoleniowe online i podręczniki samokształceniowe adresowane do młodzieży studiującej na uczelniach wyższych, a także opracowano 12 Stopniowy Planu Bezpieczeństwa w wersji aplikacji internetowej uzupełnionej materiałami szkoleniowymi online. Ważnym celem programu jest wzrost kompetencji przyszłych pracowników służby zdrowia w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pracą z osobami zagrożonymi samobójstwem. Program adresowany jest również do przyszłych dziennikarzy i osób pracujących w mediach ucząc ich wykonywania pracy zawodowej w sposób uwzględniający zasady profilaktyki suicydalnej. Misją projektu jest promowanie rozwiązań edukacyjnych i naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz rozwój europejskich standardów postępowania w zakresie prewencji samobójczej.

12 Stopniowy Plan Bezpieczeństwa w języku polskim, angielskim, norweskim, niemieckim, szwedzkim, ukraińskim i węgierskim znajduje się pod adresem: 12stepsplan.com 

Pod adresem: https://wuj.pl/ksiazka/learning-from-lived-experience mogą Państwo pobrać w pdf podręcznik w języku angielskim pt. „Learning from Lived Experience” przygotowany na podstawie wywiadów w grupach fokusowych w krajach projektu (w Polsce, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech oraz w Austrii).

W styczniu 2023 roku na platformie Navoica.pl zostanie udostępniony 15 tygodniowy certyfikowany kurs e-learningowy ELLIPSE Gatekeeper+ w obszarze profilaktyki samobójstw. Kierowany jest przede wszystkim do osób przygotowujących się do zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, psychologa, pracownika socjalnego, managera, specjalisty zdrowia publicznego, nauczyciela i pedagoga, pracowników Policji, Straży Pożarnej, duchowieństwa oraz mediów. Aktualne informacje o kursie ELLIPSE Gatekeeper+ oraz kursie adresowanym dla wyłącznie dla studentów dziennikarstwa i pracowników mediów, a także o samym projekcie ELLIPSE znajdą Państwo na stronie ellipse.12stepsplan.com.

Program realizowany jest w Polsce, Szwecji, Norwegii, na Węgrzech oraz w Austrii. Duża część materiałów jest tłumaczona na język ukraiński. Koordynatorem projektu jest absolwentka UJ CM, dr. n med. Anna Baran, MBA reprezentująca w projekcie szwedzki Region Blekinge. Partnerami projektu są zarówno uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny we Wiedniu), instytucje państwowe (szwedzki Region Blekinge, norweski Innlandet Hospital Trust), stowarzyszenie rodzin osób, które utraciły przez samobójstwo osobę bliską zajmujące się postwencją (SPES z Blekinge we Szwecji) oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne), a także instytucja prywatna (Wydawnictwo Medyczne Oriold & Co z Węgier). 

Polski zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska (kierownik) i adiunkt Maciej Załuski z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM oraz adiunkt Tomasz Milewicz, z Katedry Ginekologii i Położnictwa UJ CM.


Projekt UE „Evidence Implementation in Clinical Practice” (EICP) Erasmus+ (2020-1-DE01-KA203-005669) realizowany jest w latach 2020-2023. Głównym celem tego projektu jest zmniejszenie luki między badaniami naukowymi a praktyką w opiece zdrowotnej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy specjalistów w opiece zdrowotnej.  Misją projektu jest wspieranie rozwoju, transferu i wdrażania innowacyjnych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji europejskich partnerów projektu w zakresie wdrażania i korzystania z opieki zdrowotnej opartej na dowodach.

Liderem projektu jest dr Robert Prill z Uniwersytetu Medycznego w Brandenburgii Theodor Fontane. Partnerami projektu są: Uniwersytet Masaryka, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytet w Splicie.

Polskim zespołem kieruje prof. dr hab. Małgorzata Bała. W projekcie tym uczestniczą również pracownicy Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM    dr Mirosława Noppenberg i dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ.


 

 

 

Projekt GIVINGCARE Empowering Caregivers (2020-2023) realizowany przez Santa Maria Health School, Coruña University, Ljubljana University, Uniwersytet Jagielloński, Eurocarers oraz Filmesdamente Production Studio. Liderem projektu jest prof. José Manuel Silva z Santa Maria Health School (Portugalia). Polskim zespołem kieruje dr Iwona Malinowska-Lipień. W skład zespołu wchodzą pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego
i Środowiskowego: dr Ewa Kawalec-Kajstura, dr Zuzanna Radosz-Knawa oraz Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa: dr Anna Majda, prof. UJ, dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ i dr Alicja Kamińska.

Głównym celem projektu GivingCare jest wzmocnienie pozycji formalnych i nieformalnych opiekunów osobistych i asystentów osobistych oraz innych pracowników ochrony zdrowia poprzez rozwijanie umiejętności technicznych, miękkich i cyfrowych. Działania te są  odpowiedzią na lukę w ofercie instytucji szkolnictwa wyższego, dlatego jednym z głównych zadań będzie zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego Programu Kształcenia Ustawicznego, a także przygotowanie odpowiednich materiałów/zasobów opartych na niezależnych modułach. Konsorcjum będzie oferować przewodnik dla opiekunów i asystentów oraz pracowników ochrony zdrowia wspierając rozwój zawodowy grup docelowych i ich codzienne zawodowe aktywności. Poza tym projekt będzie rozwijał i promował profesjonalny profil zawodowy opiekunów osobistych i asystentów osobistych, sprzyjając ich uznaniu społecznemu i zawodowemu, poprzez zapewnienie odpowiednich narzędzi i wsparcia informacyjnego.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się pod adresem: https://givingcare.eu/


 

Projekt From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare („Od leczenia do opieki: cyfrowa edukacja i wsparcie duchowe w szpitalnej opiece zdrowotnej”) ma charakter interdyscyplinarny. Skierowany jest do studentów z sześciu uniwersytetów w Europie. Zawiera pilotażowy program nauczania z kilku dziedzin, m.in. antropologii, technologii informacyjnych, religii, psychologii i medycyny. Prowadzone w ramach projektu warsztaty dla studentów, np. kierunku pielęgniarstwo, praca socjalna, opiekun medyczny, w przyszłości zostaną udostępnione w formie modułów do samodzielnego kształcenia dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych oraz opiekunów. Dzięki temu uczestnicy projektu zdobędą umiejętności związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych wśród personelu medycznego czy służb społecznych oraz przyczynią się do poprawy stanu psychicznego i duchowego osób, które przebywają w szpitalnej izolacji. Program realizuje sześć instytucji akademickich w czterech europejskich krajach: University of Torino (Włochy), University of Dublin (Irlandia), Universidad de Extremadura i Universidad Internacional de la Rioja (Hiszpania) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, w osobie dr n. med. Anny Majdy, prof. UJ, p.o. kierownika Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, koordynatora przedmiotu Pielęgniarstwo wielokulturowe i studentów pielęgniarstwa pierwszego roku studiów licencjackich. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW jest dr hab. Marcin Jewdokimow, p.o. kierownika Katedry Kultury XX i XXI wieku. Projekt prowadzony jest w ramach Programu Erasmus+ 2020-2023.


 

Międzynarodowy projekt “HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector”

 

   

Erasmus +

Key Action 2: Strategic Partnerships

Tytuł projektu:

“HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector”

Wspieranie transparentności oraz uznawania wcześniejszych standardów nauczania w aspekcie międzynarodowej mobilności  zawodowej personelu Służby Zdrowia.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Głównym założeniem projektu, w którego realizację zostanie zaangażowanych 10 jednostek
z Niemiec, Austrii, Grecji, Węgier i Polski jest opracowanie narzędzi i procesów mających na celu poprawę przejrzystości, weryfikacji i systemów uznawania kwalifikacji w aspekcie międzynarodowej mobilności zawodowej personelu ochrony zdrowia.

Okres realizacji działań w UJ CM: wrzesień 2015 r. – sierpień 2018 r.

Projekt partnerski:

Ze strony UJ CM projekt realizują:

Dr hab. Maria Kózka, prof UJ – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM- Kierownik projektu

W projekcie uczestniczą:

  1. Dr n. med. Teresa Gabryś – Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
  2. Dr hab. Iwona Malinowska- Lipień– Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
  3. Dr Lucyna Płaszewka–Żywko, prof. UJ– Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

O PROJEKCIE W MAGAZYNIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MOIPiP