Konferencje

Czynny udział pracowników w konferencjach, zjazdach i sympozjach

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”, prezentacja posteru: „Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie” Olga Śmiech-Michalec, Magdalena Humaj-Grysztar, Joanna Bonior. 02.2021r. ONLINE
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.”, wystąpienie z pracą: „Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku” Justyna Jakimiak, Paulina Hapunik, Aleksandra Bara, Magdalena Humaj-Grysztar, Mariola Kicia, Renata Madetko. 10.2020r ONLINE
 • International Scientific Nursing and Midwifery Congress CARE4-2019, Leuven, Leuven, Belgium, February 4- 6, 2019 udział w sesji plakatowej z pracami: “Pregnant women’s preferences for mode of delivery in Poland” Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Julia Nawrot, Dorota Matuszyk, Daria Żaneta Lebda. “Home birth in Poland – legal aspects, midwives reflection and statistics” Julia Nawrot, Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Katarzyna Kopeć-Godlewska, Dorota Matuszyk.
 • VIII Konferencja Naukowa “Transkulturowość w położnictwie i ginekologii”, udział w sesji plakatowej z pracą:
  „Polskie położne w świecie mediów społecznościowych” Jadwiga Surówka, Barbara Polak, Patrycja Świątek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko.
 • Justyna Kot, Klaudia Sieńko-Hans, Protokół Eras – postępowanie okołoporodowe zmniejszające ból, Sympozjum „Ból i cierpienie”, 13.01.2018, Kraków, plakat.
 • Klaudia Sieńko-Hans, Karolina Sieradzy, Justyna Kot, „Cierpienie kobiet po stracie ciąży”, Sympozjum „Ból i cierpienie”, 13.01.2018, Kraków, plakat
 • Bodys-Cupak I., Kawalec-Kajstura E., Madetko R., Tokarska R., Zastosowanie symulacji w pielęgniarstwie i położnictwie. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski “Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych”, Kraków, 27 maja 2017.
 • Majda A., Madetko R.: Efekty kształcenia osiągalne w oparciu o różne rodzaje symulacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski “Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych”, Kraków, 27 maja 2017.
 • Czynny udział całego zespołu Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w Konferencji w Wieliczce. V Małopolska Konferencja dla Położnych ” Położna 2017″, Wieliczka, 24-25 listopada 2017.
 • IV Małopolska Konferencja dla Położnych “Położna 2016” Niepołomice 18-19 listopada 2016 r.
 • Akademia Kontroli Zakażeń Szpitalnych – XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich – Kraków 15-17 czerwca 2016 r.
 • Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków 11-12 września 2015 r.
 • Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja: Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 19-20 września 2014 r.
 • III Małopolska Konferencja dla Położnych ” Współczesna położna”, Nowy Targ, 26-27 listopada 2014 r.
 • II Małopolska Konferencja dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej”, Nowy Targ 2013.
 • I Małopolska Konferencja dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej”, Nowy Targ 2012.
 • III Konferencja Naukowa IOZ PWSZ w Tarnowie „Człowiek w zdrowiu i w chorobie – promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja:, 21-22.IX.2012, Tarnów,
 • Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ 100 lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku” – Kraków 2011.
 • III Międzynarodowa Podkarpackj Konferencja naukowa: „Indywidualny model opieki nad matką i dzieckiem.” Rzeszów, 19 październik 2012 r.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Profesjonalizacja pielęgniarstwa wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej”, 15-16.09. 2011, Rzeszów.
 • Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wyrównanie różnic w zdrowiu społeczeństw”, 20-22.10.2011, Siedlce.
 • Uniwersytet Rzeszowski: Konferencja Naukowa ,,Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i ratownictwa medycznego”. 6-7.V.2011 r.

Organizacja, współorganizacja konferencji, sympozjów i zjazdów

 • Współorganizacja konferencji dla pielęgniarek i położnych „ Pielęgniarka i położna 2019”, Kraków 2019
 • Współorganizacja V Małopolskiej Konferencji dla Położnych “Położna 2017” Wieliczka 2017
 • Współorganizacja IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych “Położna 2016” Niepołomice 2016
 • Współorganizacja II Małopolskiej Konferencji dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej”. Nowy Targ 2013.
 • Współorganizacja Konferencji szkoleniowo – naukowej „Irena Hołuj – prowadzenie II okresu porodu, pozycje wertykalne”. Kraków 2013
 • Współorganizacja I Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej”. Nowy Targ 2012.
 • Współpraca w komitecie naukowym Międzynarodowej Konferencji dydaktyczno- szkoleniowej “100-LECIE PIELĘGNIARSTWA W POLSCE. TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARSTWA XXI WIEKU”. Kraków 2011

Organizacja warsztatów szkoleniowych

 • Współorganizacja i uczestnictwo w Festiwalu Nauki i Sztuki UJCM: „Przygotowanie do porodu w szkole rodzenia. Promocja karmienia naturalnego. Nauka samobadania piersi z użyciem fantomu. Naturalne planowanie rodziny”.
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych:
  „Poród w wodzie” prowadzony przez położną Lidię Kuśnierz. 26 11.2015
  „Poród w domu” prowadzony przez położną Jolantę Łuszczyk, 19.11.2015
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych na temat prowadzenia porodów w sposób niekonwencjonalny „Stan odmiennej świadomości –hipnoza- doświadczenia z Sali porodowej Austrii „ położna mgr Agnieszka Herzig, położna Izballa Dziadowiec- Hypś. luty 2014 
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych poświęconych systemowi opieki okołoporodowej i opieki nad kobietą i dzieckiem w Tanzanii „Położna w świecie kobiet Sukuma” Monika Nowicka, misjonarka świecka. 27.listopad 2013 
 • Spotkanie z położną z Norwegii „Opieka położnej nad rodzącą w Norwegii – sposoby ochrony krocza” 17.11.2011