Skład osobowy

p.o. Kierownika Pracowni:

Dr hab. Anna Majda, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: anna.majda@uj.edu.pl

 

Dr hab. Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

 

Dr Alicja Kamińska
adiunkt
e-mail: alicja.kaminska@uj.edu.pl

 

Dr Anna Kurowska
adiunkt
e-mail:anna2.kurowska@uj.edu.pl

 

Dr Ewa Ziarko
adiunkt
e-mail: ewa.ziarko@uj.edu.pl

 

Dr Agata Wojcieszek
asystent
e-mail: agata.wojcieszek@uj.edu.pl

 

Dr Aldona Wróbel
asystent
e-mail: aldona1.wrobel@uj.edu.pl
 

Dr Anna Kliś – Kalinowska
asystent
e-mail: a.klis-kalinowska@uj.edu.p

 

Mgr Bogumiła Baran – Osak
starszy wykładowca
e-mail: b.baran-osak@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Łatka
starszy wykładowca
e-mail: joanna.latka@uj.edu.pl

 

Mgr Jadwiga Radwańska
wykładowca
e-mail: jadwiga.radwanska@uj.edu.pl

 

Mgr Karolina Walas
starszy wykładowca
e-mail: k.walas@uj.edu.pl

 

Mgr Ewa Walocha
instruktor
e-mail: ewa.walocha@uj.edu.pl

 

Mgr Kinga Kołodziej 
asystent
e-mail: kinga1.kolodziej@uj.edu.pl

 

Mgr Kinga Szwajca
asystent
e-mail: kinga.szwajca@uj.edu.pl

 

Mgr Michalina Majkut
asystent
e-mail: michalina.majkut@uj.edu.pl

 

Mgr Anita Podlewska
asystent
e-mail: anita.podlewska@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Rudek 
asystent
e-mail: joanna1.rudek@uj.edu.pl

 

Mgr Klaudia Płaziak
asystent
e-mail: klaudia.plaziak@uj.edu.pl

 

Działalność ekspercka

Dr hab. Anna Majda, prof. UJ

 • Przewodnicząca lub z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie)
 • Ekspert projektu „Rozwój infrastruktury służącej nauczaniu z wykorzystaniem symulacji medycznej”.
 • Pełnomocnik Prorektora ds. specjalizacji, szkolenia ustawicznego i integracji kształcenia podyplomowego na WNZ UJ CM
 • Redaktor portalu „Wsparcie dla opiekuna”
 • Członek Komitetu Redakcyjnego – Poradnik OpiekunaOpieka nie musi być trudna, gdy nie zostaniesz z nią sam. 1. Miejskie Centrum Opieki, Kraków 2021.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego – Poradnik OpiekunaOpieka nie musi być trudna, gdy nie zostaniesz z nią sam. 2. Miejskie Centrum Opieki, Kraków 2022.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego – Poradnik OpiekunaOpieka nie musi być trudna, gdy nie zostaniesz z nią sam. 2. Miejskie Centrum Opieki, Kraków 2023.

Dr Anna Kliś-Kalinowska

 • Ekspert Fundacji TZMO „Razem zmieniamy Świat” w projekcie „Damy Radę”
 • Skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Krakowie

Dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

 • Członek komitetu redakcyjnego czasopism zagranicznych: BMC Nursing, Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)
 • Prowadząca wykłady Bezpieczeństwo farmakoterapii i procedur inwazyjnych w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie” – zajęcia z udziałem pracodawców/praktyków. Moduł podnoszenia kompetencji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

Dr hab. Anna Majda, prof. UJ

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • European Transcultural Nursing Association, ETNA
 • Członek Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych 

Dr Anna Kliś-Kalinowska

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
 • Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej

Dr hab. Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 • European Transcultural Nursing Association, ETNA

Mgr Kinga Szwajca

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Dr Aldona Wróbel

 • European Alliance of Associacion for Rheumatology (EULAR)
 • European Transcultural Nursing Associacion (ETNA)
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)

Mgr Joanna Rudek

 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego