Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • badania w zakresie nauk o zdrowiu

Projekty badawcze realizowane w Zakładzie w latach 2016-2021

 • Czyżowicz K., Wojtas K., Musiał Z., Gawor A.: Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2 w wieku 35 – 64 lat (nr projektu: K/ZDS/007059, realizowany                w latach 2017-2018).
 • Kózka M.: Czynniki determinujące jakość opieki pielęgniarskiej w ocenie pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych, realizowany w latach 2016-2018.
 • Kózka M: Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowa – Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V – Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3. “Rozwój kompetencji pielęgniarskich”. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Projekt realizowany w ramach oferty konkursowej nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17 w roku 2018.
 • Kózka M.: Projekt europejski: The Polish validation of the Evidence Based Practice Evaluation Competence Questionnaire (EBP-COQ). Projekt realizowany przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w latach 2017-2018.
 • Kózka M.: Projekt europejski: EBP e-Toolkit: PROVIDING A TEACHING AND LEARNING AND OPEN INNOVATIVE TOOLKIT FOR EVIDENCE- BASED PRACTICE TO NURSING EUROPEAN CURICULUM w ramach programu Erasmus+Key Action 2 Cooperation for innovation and the exchange of good practice – Strategic Partnerships for Higher Education (nr umowy 2018-1-ESO1-KA203-050216). Projekt realizowany przez Zakład Dydaktyki Medycznej i Efektów Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2018-2019.
 • Kózka M., Gabryś T., Malinowska-Lipień I., Płaszewska-Żywko L.: HealthCareEurope Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector. Strategic Partnerhips Erasmus+ (nr projektu: 2015-1-DE02-KA202-002316 realizowany w latach 2015-2018).
 • Kózka M., Gabryś T., Malinowska -Lipień I., Płaszewska-Żywko L.: EUcarNET: Exchanging about transparency of qualifications within healthcare across borders. Strategic Partnerhips Erasmus+ (nr projektu: 2017-1-DE02-KA202-004243,  realizowany w latach 2017-2018).
 • Płaszewska-Żywko L., Fajfer I., Kózka M.: Wybrane uwarunkowania wsparcia społecznego opiekunów chorych wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych (nr projektu: K/ZDS/005731; realizowany w latach 2015-2016).
 • Puto G., Repka I.: Ból przewlekły u osób po 65 roku życia (projekt realizowany w latach 2015-2018).
 • Repka I., Puto G., Zurzycka P., Kuźmicz I.: Czynniki determinujące występowanie kserostomii u osób starszych (projekt realizowany w latach: 2017-2021).
 • Wojnar-Gruszka K., Sega A., Wojtan S., Płaszewska-Żywko L., Podstawa M.: Walidacja behawioralnych skal oceny bólu CCPOT i BPS. Ocena głębokości sedacji oraz możliwości wystąpienia delirium wśród pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii (nr projektu: K/ZDS/007058; realizowany w latach: 2016-2018).
 • Płaszewska-Żywko L., Wojnar-Gruszka K., Sega A., Podstawa M., Wojtan S.: Ocena wybranych metod pomiaru temperatury powierzchownej i głębokiej u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii. Projekt statutowy (nr projektu K/ZDS/008022, realizowany w latach: 2018-2020).
 • Ścisło L., Walewska L., Staszkiewicz M.: Stan odżywienia oraz sprawność fizyczna                      i  umysłowa a przebieg okresu pooperacyjnego pacjentów w wieku podeszłym                                   z nowotworami przewodu pokarmowego (nr projektu N43/DBS/000094, realizowany w latach 2019-2020)
 • Zurzycka P., Czyżowicz K., Musiał Z., Puto G., Wojtas K.: Internet jako źródło informacji o pacjentach (patient targeted googling) (nr projektu N43/DBS/000183, realizowany w latach 2021-2022).

Inne projekty realizowane w Zakładzie: 

 • Czaja E.: Opracowanie scenariusza wysokiej wierności do ogólnopolskiej bazy scenariuszy medycznych, w związku z realizacją projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu POWR.05.03.00-00-0006/15-00).
 • Walewska E.: Członek zespołu przygotowującego i prowadzącego projekt dydaktyczny Rozwijaj się i pracUj” (nr projektu POWR.05.05.00-00-0012/1205/2018/475, realizowany od 1.X.2018 do 31.12.22, kierownik projektu dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ).
 • Ścisło L.: Udział w Projekcie „Rozwijaj się i pracUJ” realizowanym przez UJ CM, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 5.5. Pielęgniarskie kompetencje zamawiane (nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18) w ramach projektu: wyjazd studyjny do Insbrucka celem zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania zagranicznych podmiotów leczniczych (placówki opieki medycznej – DPS); uczestniczenie w zajęciach praktycznych w ramach funkcjonowania placówek medycznych (11-14.02.2020).
 • Ścisło: Kierownik kursu specjalistycznego “Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową” (3.10.-27.11.2021).
 • Ścisło L.: Współpraca ze Stowarzyszeniem „Apetyt na życie” – w ramach projektu z zakresu zdrowia publicznego współfinansowanego ze środków Miasta Krakowa, pt. „Edukacja żywieniowa w chorobie” Cel: przedstawienie istoty żywienia w chorobie i walka z niedożywieniem i niewłaściwym stanem odżywienia wśród pacjentów”. Realizacja zadań w ramach studenckiego Koła Naukowego Leczenie żywieniowe 2018 (spotkania wykładowe, dyskusyjne z członkami-pacjentami Stowarzyszenia) oraz udział studentów III roku studiów licencjackich w wykładach/w ramach cyklu spotkań z ekspertami: Żywienie w onkologii, chirurgii, gastrologii, neurologii (październik- grudzień 2019).
 • Ścisło L., Walewska E. Udział w projekcie „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr POWR.05.03.00-00-0006/15-00); Opracowanie aktualizujące przypadku wirtualnego pacjenta “Opieka nad pacjentem                          z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego” przeznaczonego do wykorzystania przez studentów kierunków medycznych przypadków wirtualnych pacjentów w ramach zajęć symulacji wysokiej wierności.
 • Ścisło L. Udział w Projekcie „Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na kierunku pielęgniarstwo” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania nr 5.3 wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Społecznego (nr POWR.05.03.00-00-0054/17-00 z dnia 17.11.2017);Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kursu specjalistycznego „Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych w wymiarze 65 godzin (5 godzin wykładów, 60 godzin warsztatów) 24.05.2019-31.07.2019.
 • Noppenberg M., Bodys-Cupak I.: Projekt; JBI Evidence Implementation Project “Pressure ulcers. Unification of the classification of pressure ulcers among the healthcare organizations: a best practice implementation project” (2021-2022).
 • Paplaczyk M.: Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM (2020-2021)
 • Płaszewska- Żywko L., Noppenberg M.: BEEHIVE – Global Health – projekt współpracy z East Carolina University (ECU – USA), Liban, Gambia. Celem projektu było opracowanie modułu kształcenia w zakresie “Global Health” z krajami partnerskimi (2021).
 • Repka I.: Kierownik kursu specjalistycznego “Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” cz.1./UJ (2017). Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM oraz MOIPiP.
 • Repka I.: Kierownik kursu specjalistycznego “Ból u osób dorosłych” (2018). Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM.
 • Twarduś K.: Kierownik kursu specjalistycznego “Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych” (dla uczestników projektu Rozwijaj się i pracUj” nr POWR.05.05.00-00-0012/1205/2018/475 (kurs realizowany od 04.02.22-30.04.2022), kierownik projektu dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ.
 • Twarduś Krystyna.: Kierownik kursu specjalistycznego “Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych” (27.10-18. – 13.01.2019). Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ CM UJ.
 • Wojnar-Gruszka K.: Kierownik kursu specjalistycznego “Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie” (27.10-18.12.2018). Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ CM UJ.
 • Wojnar-Gruszka K.: Kierownik II edycji kursu specjalistycznego “Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” (11.05-12.07.2018). Organizator Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ CM UJ.
 • Wojnar-Gruszka K., Potocka M., Sega A., Wojtan S., Płaszewska-Żywko L.: “Ocena bólu pacjentów hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii z zastosowaniem behawioralnych skal oceny bólu oraz pomiaru rozszerzania źrenic”. Projekt finansowany z dotacji MNiSW (2019-2020).
 • Płaszewska-Żywko L., Potocka M., Sega A., Wojtan S., Wojnar-Gruszka K.: “Ocena wybranych metod pomiaru temperatury powierzchownej i głębokiej u chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii”. Projekt finansowany z dotacji MNiSW (2018-2019).
 • Sega A., Wojnar-Gruszka K., Wojtan S., Potocka M., Płaszewska-Żywko L.: “Ocena jakości życia pacjentów po hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii”. Projekt finansowany z dotacji MNiSW (2018-2019).
 • Wojnar-Gruszka K., Sega A., Potocka M., Wojtan S., Płaszewska-Żywko L.: “Walidacja behawioralnych skal oceny bólu CCPOT i BPS. Ocena głębokości sedacji oraz możliwości wystąpienia delirium wśród pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii”. Projekt finansowany z dotacji MNiSW (2017-2018).

Obszary badawcze pracowników Zakładu:

Zespół pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki:

mgr Braszczyk Katarzyna, mgr Cichoń Jakub, mgr Jędrocha Karolina, mgr Miłek Adam, dr Płaszewska-Żywko Lucyna, mgr Potocka Marcelina, dr  Sega Aurelia, dr Wojnar – Gruszka Katarzyna: Opieka nad chorym w stanach zagrożenia życia, w tym ból  i sedacja u chorych leczonych  w intensywnej terapii, kulturowe uwarunkowania opieki.

Zespół pielęgniarstwa chirurgicznego:

mgr Byczek Judyta, dr Orzeł-Nowak Anita, dr Paplarczyk Małgorzata, dr Ścisło Lucyna,
dr Staszkiewicz Magdalena, dr Walewska Elżbieta: Opieka na chorym w chirurgii ogólnej, onkologicznej, ortopedii i traumatologii,  zakażenia szpitalne, udział mediatorów zapalnych, substancji P i CGRP w patogenezie bólu w schorzeniach chirurgicznych, leczenie ran przewlekłych, ocena stanu odżywienia pacjentów w chirurgii, leczenie żywieniowe,

Zespół pielęgniarstwa pediatrycznego:

dr Cepuch Grażyna, mgr Lalik Anna, mgr Bilica Agnieszka, dr Kruszecka-Krówka Agnieszka,  mgr Krzeczowska Bożena, mgr Perek Grażyna, dr Twarduś Krystyna,  mgr Wołek Agnieszka: opieka nad dzieckiem  i jego rodziną, ból, zaburzenia emocjonalne u dzieci,  satysfakcja rodziców z opieki pielęgniarskiej, edukacja w cukrzycy

Zespół pielęgniarstwa neurologicznego:

mgr Czaja Ewa, mgr Pieczyrak – Brhel Urszula, mgr Matusiak Monika., dr Marzęcka- Wójcik Agnieszka.:  opieka nad pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu i zwyrodnieniowych układu nerwowego

Zespół pielęgniarstwa psychiatrycznego:

dr Czyżowicz Katarzyna, mgr Musiał Zofia, mgr Szczurek Ewa, dr Wojtas Katarzyna, dr Zurzycka Patrycja: opieka nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi, etyka zawodu pielęgniarki, bioetyka. 

 

prof. Kózka Maria: bezpieczeństwo i jakość opieki pielęgniarskiej, praktyka pielęgniarska oparta na faktach, opieka nad chorym z raną przewlekłą

dr Noppenberg Mirosława: bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej, pielęgniarstwo epidemiologiczne i zakażenia szpitalne, opieka nad chorym z raną przewlekłą

dr Repka Iwona: ból nowotworowy/nienowotworowy, opieka pielęgniarska nad osobami starszymi

 

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych:

 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych: mgr Bożena Krzeczowska, mgr Mieczysława Perek;
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: mgr Ewa Czaja, dr Katarzyna Czyżowicz, prof. Maria Kózka, mgr Zofia Musiał, dr Mirosława Noppenberg, dr Anita Orzeł – Nowak, mgr Grażyna Perek, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, dr Lucyna Płaszewska – Żywko, dr Iwona Repka, dr Lucyna Ścisło, dr Krystyna Twarduś, dr Elżbieta Walewska dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, dr Patrycja Zurzycka, dr Agnieszka Kruszecka-Krówka, dr Katarzyna Wojtas;
 • Polskie Towarzystwo Leczenia i Badania Bólu: dr Grażyna Cepuch
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne: dr Iwona Repka, dr Lucyna Ścisło
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki: prof. Maria Kózka, dr Lucyna Płaszewska – Żywko, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, dr Aurelia Sega, mgr Marcelina Potocka
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN): dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Małgorzata Paplaczyk
 • Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN: dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska,
 • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolizm (ESPEN): dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran: prof. Maria Kózka, dr Lucyna Ścisło,
  dr Małgorzata Paplaczyk
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych: dr Mirosława Noppenberg,
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej: dr Mirosława Noppenberg
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych: dr Mirosława Noppenberg
 • Fundacja Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg”: dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • Critical Care Doctoral European Nursing: dr Aurelia Sega, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: mgr Edyta Szczurek

Udział w Radach Naukowych lub Komitetach Redakcyjnych czasopism naukowych

 • Prof. dr hab. Maria Kózka: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo XXI Wieku, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych

 

Koło naukowe:

 • Intensywnej Opieki Medycznej

Opiekun koła: dr  Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ

Przewodnicząca koła: Justyna Łuczak (justyna.luczak@studnet.uj.edu.pl)

 • Pielęgniarstwa chirurgicznego

Opieka koła: Dr Lucyna Ścisło

Przewodnicząca koła: Ewa Mirek ( ewa.mirek@student.uj.edu.pl)

 

Redakcja podręczników (w latach 2016-2021):

 1. Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 2. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Wyd. II. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 3. Bazaliński D., Kózka M. (red.): Odleżyn w praktyce klinicznej. Zapobieganie i leczenie. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 4. Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wydawnictwo Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2016.
 5. Noppenberg M., Bodys-Cupak I., Kózka M.: Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.

 

Rozdziały w podręcznikach wydane w latach 2016-2021:

 1. Bazaliński D., Chmiel Z., Kózka M.: Etiologia rany nowotworowej. W: Szewczyk M.T. Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
 2. Bazaliński D., Chmiel Z., Kózka M: Ocena rany nowotworowej W: Szewczyk M.T. Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 3. Bazaliński D., Chmiel Z., Kózka M.: Istota opieki nad chorym z raną nowotworową W: Szewczyk M.T. Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
 4. Bazaliński D., Chmiel Z., Kózka M.: Najczęstsze problemy w opiece nad chorym z raną nowotworową oraz metody postępowania W: Szewczyk M.T. Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
 5. Biłka K., Zurzycka P., Repka I., Puto.: Dolegliwości bólowe układu mięśniowo – szkieletowego u pielęgniarek. W: Maciąg M., Maciąg K. (red.).: Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Tom 2, Lublin 2021.
 6. Cepuch G.: Ból u dzieci. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 7. Cepuch G, Orzeł-Nowak A.: Zachłysnięcie/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.(red). Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 8. Cepuch G.: Planowanie opieki pielegniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem z chorobami reumatycznymi. W: Zarzycka D., Emeryk A. (red). Pediatria i pielęgniarstwo Pediatryczne. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 9. Cepuch G., Orzeł-Nowak A.: Zachłyśnięcie/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 10. Czaja E.: Nietrzymanie moczu. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 11. Czaja E.: Zatrzymanie [retencja] moczu. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 12. Czaja E.: Hipotermia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 13. Czaja E.: Hipertermia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 14. Czaja E.: Uszkodzenie rogówki oka/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 15. Czaja E.: Afazja. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 16. Czaja E., Pieczyrak – Brhel U.: Zaburzenia krążenia mózgowego. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 17. Czyżowicz K.: Prawne i etyczne aspekty opieki psychiatrycznej. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 18. Czyżowicz K., Lewandowska J.: Problemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 19. Czyżowicz K., Skorupska-Król A.: Udział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu – podsumowanie. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 20. Dzikowska M., Bodys-Cupak I. Zakażenie szpitalne/ ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 21. Chmiel I., Repka I., Matla E.: Ocena wpływu akceptacji choroby nowotworowej na jakośc życia chorych powyżej 60 roku życia. W: Krajewska – Kułak E., Łakaszuk R.C., Lewko J., Kułak W. (red.).: W drodze do brzegu życia – praca zbiorowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Bydgoszcz 2020.
 22. Kruszecka-Krówka A., Twarduś K. Zaburzenia rozwoju motorycznego u dzieci. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 23. Kruszecka-Krówka A., Twarduś K. Zaburzenia rozwoju psychicznego u dzieci [W:] Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 24. Kózka M.: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wybranymi schorzeniami jelit, odbytu i odbytnicy. W: Ścisło L. Pielęgniarstwo chirurgiczne, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2020.
 25. Kózka M.: Częstość występowania odleżyn i koszty leczenia. W: Bazaliński D., Kózka M.: Odleżyn w praktyce klinicznej. Zapobieganie i leczenie. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021
 26. Kózka M.: Opieka skoncentrowanej na pacjencie i praktyka oparta na faktach W: Bazaliński D., Kózka M.: Odleżyn w praktyce klinicznej.  Zapobieganie i leczenie. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021
 27. Kózka M., Brzostek T., Ksykiewicz-Dorota A. Gabryś T., Kilańska D., Ogarek M., Cisek M., Przewoźniak L., Brzyski P.: Poland [w:] Rafferty AM., Busse R., Zander-Jentsch B. Sermeus W. Bruyneel L. (red.) Strengthening health systems through nursing: Evidence from 14 European countries Health Policy Series. Edited by: World Health Organization 2019.
 28. Kózka M: Wpływ żywienia na profilaktykę i leczenie ran. W: Szewczyk M.T. Jawień A.: Leczenie ran przewlekłych, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie Warszawa 2019.
 29. Kózka M.: Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 30. Kózka M.: Praktyka pielęgniarska oparta na faktach. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 31. Kózka M.: Odleżyny ryzyko wystąpienia. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 32. Kózka M.: Zaburzenia integralności tkanek/odleżyny. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 33. Kózka M., Gniadek A.: Akademickie kształcenie pielęgniarek w Krakowie – 45 lat tradycji. W: Zachradniczek K. (red.). Wydawnictwo Ad vocem, Kraków 2021.
 34. Maciejewski D, Wojnar – Gruszka K, Traczyk J: Historia i epidemiologia wentylacji mechanicznej. W: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wyd. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 20
 35. Maciejewski D., Wojnar – Gruszka K.: Nawilżanie gazów oddechowych. W: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wyd. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 20
 36. Motyka M., Motyka H., Wojnar – Gruszka K.: Komunikowanie się z chorym mechanicznie wentylowanym. W: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wyd. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 20
 37. Noppenberg M., Bodys-Cupak I., Płaszewska-Żywko L.: Jakość opieki zdrowotnej (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie,Warszawa 2022.
 38. Bodys-Cupak I., Noppenberg M., Kózka M.: Ergonomia warunków pracy jako element bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej. (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 39. Sowińska I., Noppenberg M., Bodys-Cupak I.: Zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej. (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 40. Noppenberg M., Bodys-Cupak I.: Zarządzanie ryzykiem klinicznym. (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 41. Noppenberg M., Gniadek A., Budnik-Szymoniuk M.: Zakażenia szpitalne. (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki, PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 42. Orzeł-Nowak A., Staszkiewicz M.: Leczenie krwią, jej składnikami i preparatami zastępczymi na oddziale chirurgicznym. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 43. Orzeł-Nowak A.: Zakażenia związane z opieką medyczną- zakażenia w chirurgii. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 44. Orzeł-Nowak A.: Opieka nad pacjentem ze schorzeniami wyrostka robaczkowego. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 45. Orzeł-Nowak A.: Opieka nad pacjentką z rakiem piersi. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 46. Orzeł-Nowak A., Ścisło L.: Złamania/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 47. Perek M.: Zaburzenia oddawania moczu u dzieci. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska – Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 48. Perek M.: Przemoc wobec dzieci. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 49. Perek M., Ścisło L.: Przemoc wobec osób starszych. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 50. Perek M., Cepuch G.: Zaburzenia rozwoju fizycznego. W: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa, 2021.
 51. Pieczyrak-Brhel U.: Dyzartria. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 52. Pieczyrak-Brhel U.: Zaburzenia połykania (dysfagia). W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 53. Pieczyrak-Brhel U., Wilczek-Rużyczka E.: Nieefektywne radzenie sobie ze stresem. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 54. Płaszewska-Żywko L., Matusiak M: Zmęczenie. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 55. Płaszewska-Żywko L.: Specyfika postępowania pielęgniarskiego w wybranych zaburzeniach układu krążenia (W:) Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.(red.): Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 56. Płaszewska-Żywko L.: Model teoretyczny pielęgniarstwa Dorothei Orem. W: Ślusarska B., Zarzycka D. (red): Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 57. Płaszewska-Żywko L.: Model teoretyczny pielęgniarstwa Hildegardy Peplau. W: Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 58. Płaszewska- Żywko L.: Model teoretyczny pielęgniarstwa Callisty Roy. W: Ślusarska B., Zarzycka D.(red): Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 59. Płaszewska-Żywko L.: Pomiar ciśnienia tętniczego krwi. (W:) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.(red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 60. Płaszewska-Żywko L.: Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego. (W:) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.(red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 61. Płaszewska-Żywko L.: Pomiar ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych. Pomiar rzutu serca. (W:) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.(red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 62. Płaszewska-Żywko L.: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna. (W:) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.(red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 63. Płaszewska-Żywko L.: Hipotermia terapeutyczna (W:) Dyk D., Gutysz-Wojnicka A.(red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 64. Płaszewska-Żywko L.: Założenia procesu pielęgnowania. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 65. Płaszewska-Żywko L.: Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich według NANDA-I. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 66. Płaszewska-Żywko L.: Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich (NIC). W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 67. Płaszewska-Żywko L.: Klasyfikacja Wyników Opieki Pielęgniarskiej (NOC). W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 68. Płaszewska-Żywko L.: Zmniejszona pojemność minutowa serca. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 69. Płaszewska-Żywko L.: Zaburzenia perfuzji tkanek obwodowych. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 70. Płaszewska-Żywko L.: Zaburzenia komunikowania werbalnego. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 71. Płaszewska-Żywko L., Kawalec-Kajstura E.: Nietolerancja wysiłku fizycznego. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 72. Płaszewska-Żywko L.: Nieprzestrzeganie zaleceń prozdrowotnych. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 73. Płaszewska-Żywko L.: Bezpieczeństwo pacjentów z różnych kręgów kulturowych (w:) Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej pod red. M. Noppenberg, I. Bodys-Cupak, M. Kózki, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.
 74. Podstawa M.: Zaniki mięśniowe/ ryzyko wstąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 75. Puto G., Repka I.: W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 76. Repka I., Puto G.: Ból u osób dorosłych. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 77. Orzeł-Nowak A., Staszkiewicz M.: Leczenie krwią, jej składnikami i preparatami zastępczymi na oddziale chirurgicznym. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 78. Staszkiewicz M.: Opieka nad pacjentem ze schorzeniami trzustki. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 79. Staszkiewicz M.: Opieka nad pacjentem z obrażeniami klatki piersiowej. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 80. Staszkiewicz M.: Opieka nad pacjentem z obrażeniami narządów jamy brzusznej. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 81. Staszkiewicz M.: Opieka nad pacjentem z oparzeniem i odmrożeniem. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 82. Staszkiewicz M.: Opieka nad pacjentem z ciężkimi obrażeniami ciała. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 83. Ścisło L., Zahradniczek K.: Charakterystyka wybranych zakładów opieki zdrowotnej.
   W: Zarzycka D., Ślusarska B. (red.): Podstawy pielęgniarstwa. T. 1, Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie,  Warszawa 2017.
 84. Ścisło L.: Sterylne techniki. [W: Kontrola zakażeń]. W: Ślusarska B, Zarzycka, Majda A. (red.). Podstawy pielęgniarstwa. T. 2, Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 85. Ścisło L.: Check-listy: kontrola zakażeń. Techniki sterylne. W: Ślusarska B, Zarzycka, Majda (red.): Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list: materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 86. Ścisło L., Walewska E.: Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym chirurgicznie z przyczyn onkologicznych. W: Łuczyk M., Szadowska-Szlachetka Z., Ślusarska B. (red.): Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2017.
 87. Ścisło L.: Ocena stanu odżywienia. W: Jawień A., Szewczyk M.T. (red.): Leczenie ran przewlekłych. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 88. Ścisło L., Walewska E.: Żywienie chorego z owrzodzeniami na tle miażdżycy i w zespole stopy cukrzycowej. W: Jawień A., Szewczyk M.T. (red.): Leczenie ran przewlekłych. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 89. Ścisło L.: Założenia opieki pielęgniarskiej. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 90. Ścisło L.: Rodzaje ran i postępowanie z ranami W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 91. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem ze schorzeniami żołądka i dwunastnicy. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 92. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem ze schorzeniami pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i wątroby. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 93. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem z niedrożnością jelit. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 94. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 95. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem z urazem narządu ruchu. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 96. Ścisło L.: Opieka nad pacjentem po urazie kręgosłupa. W: Ścisło L. (red.): Pielęgniarstwo chirurgiczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 97. Ścisło L. Zakrzepica żylna/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.): Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021, str. 625-648.
 98. Ścisło L. Zakażenie miejsca operowanego/ryzyko wystąpienia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.): Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 99. Ścisło L., Walewska E.: Niedożywienie. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.): Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 100. Ścisło L., Walewska E.: Nadwaga. Otyłość. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.): Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 101. Twarduś K., Kruszecka-Krówka A. Biegunka. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 102. Twarduś K., Kruszecka-Krówka A. Uzależnienie od środków przeczyszczających. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 103. Wilczek-Rużyczka E., Pieczyrak-Brhel U.: Zaburzenia obrazu siebie. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 104. Wilczek-Rużyczka E., Pieczyrak-Brhel U.: Zaburzenia poczucia tożsamości. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 105. Wilczek-Rużyczka E., Pieczyrak-Brhel U.: Lęk. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 106. Wilczek-Rużyczka E., Wojtas K.: Model relacji międzyludzkich według Hildegard Peplau- implikacje w praktyce. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
 107. Wilczek-Rużyczka E., Wojtas K.: Współpraca w zespole terapeutycznym. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
 108. Wojtas K., Czyżowicz K.: Opieka nad pacjentem z zespołem maniakalnym. W: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wilczek-Rużyczka E. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019
 109. Wojtas K., Czyżowicz K.: Zaburzenia poznawcze: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 110. Wojnar – Gruszka K.: Szczególne elementy opieki pielęgniarskiej podczas wentylacji mechanicznej w oddziale intensywnej terapii. W: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wyd. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 20
 111. Wojtan S., Wojnar – Gruszka K.: Zadania pielęgniarki podczas wentylacji mechanicznej chorego w trakcie zabiegu operacyjnego i w odcinku pooperacyjnym. W: Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. (red.): Wentylacja mechaniczna – teoria i praktyka. Wyd. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 20
 112. Wojnar-Gruszka K.: Tlenoterapia. W: Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. (red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. Wyd. PZWL, Warszawa 2018.
 113. Wojnar-Gruszka K.: Pulsoksymetria i kapnometria. W: Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. (red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 114. Wojnar-Gruszka K.: Mechaniczna wentylacja płuc. W: Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. (red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 115. Wojnar-Gruszka K.: Toaleta dróg oddechowych. W: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. W: Dyk D., Gutysz-Wojnicka A. (red.): Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018.
 116. Wojnar-Gruszka K., Sega A., Stępień K., Kózka M.: Transplantacja mikroflory jelitowej jako jedna z metod leczenia zakażenia Clostridium difficile. W: Kozieł D., Stępień R., Wiraszka G. (red.): Wyzwania naukowe i zawodowe we współczesnym pielęgniarstwie. Tom II. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2018.
 117. Wojnar-Gruszka K.: Zaburzenia drożności dróg oddechowych. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 118. Wojnar-Gruszka K.: Nieefektywne oczyszczanie dróg oddechowych. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 119. Wojnar-Gruszka K.: Zaburzenia wymiany gazowej. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 120. Twarduś K.: Planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych nad dzieckiem z zaburzeniami w funkcjonowaniu nerek i układu moczowego. W: Zarzycka D., Emeryk A.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 121. Twarduś K., Perek M.: Konflikt ról rodzicielskich. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 122. Perek M., Twarduś K.: Nudności, wymioty. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 123. Twarduś K., Krzeczowska B.: Zaparcia. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021
 124. Twarduś K.: Nietrzymanie stolca. W: Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.).: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 125. Walewska E.: Żywienie chorego z owrzodzeniem nowotworowym. W: Leczenie ran przewlekłych. Jawień A., Szewczyk M.T. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019.
 126. Walewska E.: Opieka nad chorym w okresie okołooperacyjnym. W: Pielęgniarstwo chirurgiczne, Ścisło L. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 127. Walewska E.: Opieka nad pacjentem z nieoperacyjnym rakiem przełyku. W: Pielęgniarstwo chirurgiczne, Ścisło L. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 128. Walewska E.: Opieka nad pacjentem z krwawieniem do górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W: Pielęgniarstwo chirurgiczne, Ścisło L. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 129. Walewska E., Ścisło L: Opieka nad pacjentem ze schorzeniami tarczycy. W: Pielęgniarstwo chirurgiczne, Ścisło L. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 130. Walewska E., Ścisło L.: Opieka okołooperacyjna nad pacjentem w podeszłym wieku. W: Pielęgniarstwo chirurgiczne, Ścisło L. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020.
 131. Walewska E., Ścisło L.: Zaburzenia integralności skóry, zmiany na skórze. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red. nauk.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 132. Walewska E., Ścisło: Zaburzenia integralności błony śluzowej, zmiany na śluzówkach. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red. ). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.
 133. Walewska E., Ścisło L.: Świąd skóry i błon śluzowych. W: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Płaszewska-Żywko L., Kózka M. (red.). PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021.

 

Projekty badawcze zrealizowane w latach ubiegłych

 • RN4CAST –projekt finansowany  w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskie, kierownik projektu: prof. Tomasz Brzostek, uczestnicy: dr Piotr Brzyski, mgr Maria Cisek, dr Teresa Gabryś, mgr Krzysztof Gajda, dr hab. Maria Kózka, mgr Maria Ogarek, mgr Lucyna Przewoźniak.  
 • Ocena funkcjonowania chorych na cukrzycę typu 2, Nr  K/ZDS/003678, kierownik projektu dr Anna Gawor- Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, uczestnik, mgr Mirosława Dzikowska. 
 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Enterococcus faecalis, w tym szczepów HLAR, izolowanychz materiałów klinicznych pacjentów hospitalizowanych w specjalistycznym szpitalu klinicznym. Nr K/ZBW 000571,  kierownik projektu mgr Katarzyna Talaga- Katedra Mikrobiologii CM UJ, uczestnik mgr Mirosława Dzikowska. Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej. Projekt realizowany przez:  Katedrę Telekomunikacji, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, kierownik projektu dr Mariusz Duplaga- Instytut Zdrowia Publicznego UJCM, uczestnik mgr Mirosława Dzikowska. 
 • Projekt eViP19 Electronic Virtual Patients, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu eContentPlus numer ECP-2006-EDU-410030, kierownik projektu prof dr hab. Irena Roterman-Konieczna -Zakład Bioinformatykii Telemedycyny UJ CM, uczestnicy: dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojnar – Gruszka. 
 • Jakość życia pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej, Nr K/ZBW/000645, kierownik projektu:dr Katarzyna Wojnar – Gruszka. 
 • projekt/staż „Wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjat” w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci (W.Brytania), nr kontraktu Pl/02/A/Exd/140252 – współorganizator i uczestnik: dr Elżbieta Walewska, uczestnicy: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  mgr Ewa Czaja. 
 • Zdolność do podejmowania samoopieki przez pacjentów po udarze mózgu, Nr  WŁ/151/PKL/P, kierownik projektumgr Ewa Czaja. 
 • Występowanie nadreaktywności oskrzeli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa, Nr K/ZBW/000183, kierownik projektu mgr Krystyna Twarduś. 
 • Stan odżywienia chorych leczonych operacyjnie z powodu nowotworu przewodu pokarmowego a występowanie powikłań pooperacyjnych, Nr  WŁ/125/PKL/P, kierownik projektu dr Elżbieta Walewska. 
 • Badanie odległych wyników edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u młodzieży w wieku 17-18 lat w populacji miejskiej, kierownik projektu  dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na nadciśnienie tętnicze, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Wsparcie społeczne a jakość życia pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,Nr K/ZBW/000189, kierownik projektu dr Katarzyna Wojtas. 
 • Porównanie wpływu diet dojelitowych: standardowej i immunostymulujacej na ilość powikłań, funkcję układu immunologicznego, czas hospitalizacji i koszt leczenia chorych z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, Nr WŁ/149/PKL/P, kierownik projektu: dr Lucyna Ścisło.