Projekty naukowo-badawcze

I. Badania własne

 • 2001/2002 dr Anna Majda “Pomiar opiekuńczości w praktyce pielęgniarskiej”, dr Joanna Zalewska – Puchała – współudział.
 • 2003/2004, 2004/2005 dr Anna Majda “Edukacja antynikotynowa i antyalkoholowa w praktyce pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej”.
 • 2003/2004 dr Beata Ogórek – Tęcza ” Znaczenie i wartość idealizacji dla funkcjonowania człowieka w organizacji ochrony zdrowia”.
 • 2007/2008 dr Beata Ogórek – Tęcza “Wpływ wyznawanych wartości na poziom lęku i depresji u pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową”.
 • 2007/2008, 2008/2009 dr Joanna Zalewska – Puchała “Postawy nauczycieli, wychowawców i opiekunów pracujących
  w Państwowych Domach Dziecka wobec dzieci chorych na padaczkę”.
 • 2009-2010 dr Anna Majda “Rola zasobów osobistych w zaprzestaniu palenia papierosów przez pacjentów z POChP”.

II. Badania statutowe

 • Zimmer A. członek projektu Wpływ zróżnicowania metod usprawniania na nasilenie wrażeń fantomowych u dorosłych
  po amputacji kończyn z powodów urazowych i naczyniowych. 2017. K/ZDS/006155
 • Majda A. (kierownik projektu), Nawalana A., Wojcieszek A. Zasoby osobiste a korzystanie z form kształcenia podyplomowego w grupie małopolskich pielęgniarek. 2017-2018.
 • Barzykowski K. (kierownik projektu), Majda A., Przyłęcki P., Szkup M.: Walidacja psychometryczna adaptacji polskiej  Kwestionariusza Kompetencji Kulturowej oraz Kwestionariusza Inteligencji Kulturowej. 2017-2018.
 • Ogórek-Tęcza B. (kierownik projektu) Ocena efektywności edukacji terapeutycznej u pacjenta z rozpoznanymi chorobami psychosomatycznymi w kontekście jakości życia i parcepowanego wsparcia społecznego. 2016-2018, K/ZDS/006359
 • Kamińska A. (kierownik projektu), Łatka J., Zalewska-Puchała J., Majda A., Bodys-Cupak I.: Ewaluacja i walidacja elektronicznej dokumentacji procesu pielęgnowanbia opartej na klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich ICNP. 2017-2019 K/ZDS/007099
 • Zalewska-Puchała J. (kierownik projektu), Majda A., Bodus-Cupak I., Kamińska A.:  Postawy pielęgniarek
  z województwa małopolskiego wobec odmienności kulturowej. 2017-2019, K/ZDS/007098
 • Majda A. (kierownik projektu), Zalewska-Puchała J., Bodys-Cupak I., Kamińska A.: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród przedstawicieli wybranych religii na terenie Polski, 2014-2017; K/ZDS/004688.
 • Ogórek-Tęcza B.: Czynnik psychiczny w ocenie efektywności terapii konwencjonalnej i alternatywnej u pacjentów
  z rozpoznanymi wybranymi chorobami cywilizacyjnymi, 2014-2017.
 • Bodys-Cupak I. (kierownik projektu), Majda A., Kamińska A., Zalewska-Puchała j. “Sytuacje trudne dla studentów kierunków medycznych podczas pierwszych zajęć praktycznych w oddziale i sposoby radzenia sobie z nim” 2015-2018; K/ZDS/005482.
 • Kurowska A. (kierownik projektu), członkowie: Bodys-Cupak I., Staszkiewicz M., Szklarczyk J., Zalewska-Puchała J., Kliś-Kalinowska A., Makara-Studzińska M., Majda A.: Interleukina 6 i melatonina jako predyktory funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i funkcjonalnego osób starszych. 2018-2019 K/DSC/005348. KB 1072.6120.205.2018 z dnia 20 września 2018r.
 • Majda A. (kierownik projektu), członkowie: Wojcieszek A., Kurowska A.: Percepcja stresu oraz strategie radzenia sobie ze stresem w grupie osób pracujących w gospodarstwie rolnym. KB 1072/6120/56/2019 z dnia 28.02.2019 roku.
 • Kurowska A. (kierownik projektu), członkowie: Kołodziej K., Majda A.: Ocena natężenia stresu, strategie radzenia sobie ze stresem oraz kontrola emocji w grupie osób przebywających w jednostkach penitencjarnych. KB 6120.158.2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. 
 • Bodys-Cupak I. (kierownik projektu), członkowie: Majda A., Ziarko E., Kurowska A., J. Zalewska-Puchała, 2019-2020 Czynniki determinujące rozwój kompetencji studentów pielęgniarstwa. N43/DBS/000059
 • Majda A. (kierownik projektu), członkowie: Barzykowski K., Bodys-Cupak I., Zalewska-Puchała J.: Kompetencje kulturowe pracowników ochrony zdrowia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Szpitalnych Izb Przyjęć na terenie Małopolski. 2020-2021, 43/DBS/000128
 • Ogórek-Tęcza B. (kierownik projektu): Ocena kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ na kierunku Pielęgniarstwo. 2020-2021, 43/DBS/000129

III. Projekty

 • Projekt “Damy Radę” Fundacji Razem Zmieniamy Świat – mgr Anna Kliś-Kalinowska.
 • 2014-2023 projekt “Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” w ramach projektu POWER – udział dr Anna Majda.
 • 2015-2017 projekt “Dziedzictwo pielęgniarstwa krakowskiego” w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dziedzictwo kulturowe, wspieranie działań muzealnych – koordynator dr Anna Majda.
 • 2014-2016 Program PL07 “Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych
  i epidemiologicznych” i PL13 “Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – udział Anna Kliś-Kalinowska, Anna Majda, Maria Ogarek.
 • Pracownicy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa byli beneficjentami projektu: “Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae”-wzięli udział w ramach projektu w kursach:
  “Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych”. Kurs zaawansowany-Narzędzia e-learningowe
  w nauczaniu medycyny 2013.
  “Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany-Nowoczesne metody dydaktyczne
  w kształceniu pielęgniarek i położnych” 2012.
  “Kompetencje i umiejętności informacyjne” 2011.
 • 2009 – 2011 Międzynarodowy projekt RN4CAST dotyczący “Planowania i prognozowania zasobów ludzkich
  w pielęgniarstwie” realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2007-B – współudział mgr Maria Ogarek.
 • 2003 – Projekt Leonardo da Vinci – współudział: dr Anna Majda – wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjant; dr Ewa Ziarko – wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjat “Student Suport, Mentorship and Reflective Practice”.
 • 2003 – 2005 – koordynowanie ze strony polskiej projektu Leonardo da Vinci dr Ewa Ziarko “Learning during education
  in the clinical field”.
 • 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 – Projekt “Opiekunka – nowy zawód na rynku pracy – szkolenia przygotowywujące
  do opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi” – współudział: dr Anna Majda, dr Ewa Ziarko, dr Iwona Bodys – Cupak, mgr Maria Ogarek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • 2006/2007 – Projekt “Problem Solving for Better Heath Nursing” – współudział dr Anna Majda. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Higieniczne i Dreyfus Heath Foundation.
 • 2006/2007 – Projekt “Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” – współudział
  dr Anna Majda. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 
 • 2014-2020 Kliś-Kalinowska A., Kamińska A., Majda A. Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa. Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego) numer projektu RPMP.09.02.02-120447/17.
 • 2020-2022 Malinowska-Lipień I., Bodys-Cupak I., Kamińska A., Majda A. Giving Care-Empowering Personal Caregivers and Personal Assistants by developing Technical, Soft and Digital Skills. ERASMUS+  2020-1-PT01-KA203-078360
 • 2020 Majda A. członek Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych i projektu TREASURES OF THE POLISH UNIVERSITY HERITAGE dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.
 • Bodys-Cupak I., Kamińska A.: członkowie Wydziałowego Zespołu ds. realizacji projektu POWER ZintegrUJ 2018-2021. Kompleksowy program rozwoju UJ w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu

IV. Obszary badawcze 

 • Rozwój zawodu oraz szkolnictwa pielęgniarskiego
 • Wdrażanie teorii i modeli pielęgnowania do praktyki pielęgniarskiej
 • Komunikowanie międzykulturowe
 • Uwarunkowania kulturowe opieki pielęgniarskiej
 • Zasoby osobiste a zachowania zdrowotne pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Jakość życia pacjentów w chorobach przewlekłych
 • Udział pielęgniarek w edukacji pacjentów
 • Medycyna komplementarna
 • Medycyna paliatywna
 • Predyktory wpływające na kształtowanie kompetencji zawodowych studentów kierunków medycznych
Wielkość fontu
Kontrast