Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • Opieka przedkoncepcyjna
 • Opieka nad kobietą w okresie ciąży
 • Alternatywne formy porodu
 • Wpływ uczestnictwa kobiet w szkole Rodzenia na przebieg porodu i połogu
 • Wpływ wartości ciśnienia tętniczego krwi u kobiety na przebieg ciąży i porodu
 • Reakcje psychologiczne kobiet po urodzeniu martwego dziecka
 • Czynniki mające wpływ na uczestnictwo kobiet w badaniu mammograficznym
 • Motywacje do podjęcia decyzji o wyborze zawodu położnej
 • Nowotwory narządu rodnego i piersi; profilaktyka, diagnozowanie i leczenie
 • Zachowanie zdrowotne młodzieży
 • Wpływ używek na przebieg ciąży, porodu, połogu i rozwój dziecka
 • Zespół alkoholowy FAS
 • Wpływ stylu życia na przebieg ciąży i połogu

Udział w projektach badawczych – Badania statutowe

 • Udział w Projekcie ZintegrUJ – Kompleksowym Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach zadania 2 – rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ, celem dostosowania jej do potrzeb społeczno-gospodarczych i wyposażenia studentów w praktyczne umiejętności. Założenie zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów- wprowadzono moduł  Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji dedykowany dla studentów CM UJ.

  Nauczyciele z Pracowni Podstaw Opieki Położniczej realizują drugą edycję kursu.

  Studenci w Projekcie ZintegrUJ biorą czynny udział w Zadaniu 4
  Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

  Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

  Szkolenie certyfikowane – Leczenie ran przewlekłych dla położnych

  Szkolenie certyfikowane – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

   

 • Dr Dominika Trojnarska (kierownik projektu) i zespół Pracowni Podstaw Opieki Położniczej „Aktualizacja Karty Przebiegu Ciąży” (projekt N43/DBS/000228) (zgoda Komisji Bioetycznej w dniu 22 czerwca 2022 r., badanie wstępnie zaplanowane do 31 grudnia 2022 r.
 • Dr Katarzyna Kopeć-Godlewska (kierownik projektu):” Poród domowy vs cięcie cesarskie – dwie skrajności. Determinanty wyboru miejsca porodu i sposobu rozwiązania ciąży oraz rodzaj i źródło otrzymanego i oczekiwanego wsparcia”. ( projektu N43/DBS/000176) realizacja 2021-2024
 • Dr Małgorzata Dziubak (kierownik projektu), uczestnik: mgr Elżbieta Sibiga: „Jakość życia kobiet w okresie senium przebywających w środowisku domowym i placówkach służących osobom starszym” . ( nr projektu K/ZDS/007960 ) realizacja 2018-2020
 • Dr Anna Mierzwa (kierownik projektu), uczestnik: dr Renata Madetko, dr Barbara Prażmowska: „Leki przeciwbólowe i rozkurczowe na różnych etapach porodu a jego przebieg i sposób ukończenia”. (nr projektu K/ZDS/007116) realizacja 2017 – 2019
 • Dr Dorota Matuszyk (kierownik projektu), uczestnik: mgr Magdalena Humaj-Grysztar, mgr Monika Bobek: „ Ocena przebiegu laktacji i jakości życia kobiet we wczesnym połogu”. (nr projektu K/ZDS/007115) realizacja 2017 – 2019
 • Mgr Beata Fryc – Przybyłowska (kierownik projektu): uczestnik: dr Małgorzata Dziubak: „ czynniki wpływające na skuteczność karmienia piersią u kobiet rodzących po raz pierwszy”. ( nr projektu K/ZDS/007111) realizacja 2017 – 2019
 • Tokarska Renata (kierownik projektu): Przebieg porodu i połogu w przedwczesnym odpływaniu wód płodowych a stan noworodka. nr projektu: nowy 
 • Prażmowska Barbara (kierownik projektu), Sibiga Elżbieta, Tokarska Renata, Kosowska Anna: Analiza częstości występowania, czasu trwania i przebiegu pierwszego porodu u kobiet po 35 roku życia, (nr projektu K/ ZDS/ 003670) realizacja 2011 – 2014 
 • Płoch Kazimiera (kierownik projektu),Dziedzic Małgorzata :Kształcenie położnych w Krakowie. w latach 1780 – 2005 (nr projektu K/ ZDS/ 003671) realizacja 2011 – 2014

 

Publikacje Naukowe/Dydaktyczne

 

 • Prażmowska B., Sibiga E., Nieefektywne karmienie piersią. [w] Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej {red.} Płaszewska-Żywko L., Kózka M. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021 s 130-134
 • Prażmowska B., Ogarek M. Zaburzenia zachowań seksualnych. [w] Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej {red.} Płaszewska-Zywko L., Kózka M. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021 s 498-502
 • Surówka J.,  Matuszyk D., Wpływ łożyska obwałowanego na przebieg ciąży, porodu i wczesnego połogu – rola i zadania położnej. Pielęgniarstwo Polskie 2021, nr 3, s. 121-124.
 • Kozielec S,, Jakimiak J., Marszałek K., Humaj-Grysztar M, Madetko R: Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych; 2021, nr2, s. 91-102
 • Jakimiak J., Hapunik P., Bara A., Humaj-Grysztar M., Kicia M., Madetko R.: Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku.[w]: Zdrowie człowieka – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie chorób. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021; s. 72-85
 • Śmiech-Michalec O., Humaj-Grysztar M., Bonior J.: Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie. [w]: Przegląd chorób rzadkich – diagnostyka i leczenie. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021. s. 108-116
 • Surówka J., Humaj-Grysztar M., Madetko R: Polish midwives and lactation care – development opportunities. Pielęgniarstwo XXI  2021
 • Surówka Jadwiga, Humaj-Grysztar Magdalena, Madetko Renata: The midwife’s role in lactation care in Poland. Problemy Pielęgniarstwa 2021; 29 (1) s. 26-30
 • Dziedzic M., Sibiga E., Dziubak M., Janczyk P.: The history of University Midwifery Training in Krakow in the years 1780-1918 in the context of historical and organisational conditions. Problemy Pielęgniarstwa, 2020; 28(1): s. 19-27.
 • Humaj- Grysztar M., Nawrot J., Kopeć-Godlewska K. Opieka w okresie połogu. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s. 231-246.
 • Matuszyk D,. Kot J., Sieńko-Hans K., . Fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s.
 • Sibiga E., Janczyk P. Łagodzenie bólu porodowego : metody niefarmakologiczne i farmakologiczne. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s. 185-203. 
 • Kopeć-Godlewska K, Pac A, Różańska A,  Żbikowski P, Rosiński J, Wójkowska-Mach J. Infection : associated hospitalizations of women in labour.[w] European Journal of Public Health; 1101-1262. 2020 R. 30, nr 4, s. 739-743
 • Surówka J., Matuszyk D., Pregnant woman with circumvallate placenta and suspected fetal hypotrophy caused by placental insufficiency : a case report. Medical Science Pulse 2020 : Vol. 14, nr 4, s. 85-92.
 • Mierzwa A., Madetko R., Prażmowska B. Leki przeciwbólowe i rozkurczowe stosowane na różnych etapach porodu a jego przebieg i sposób ukończenia. Położna; 1898-6862. 2020 nr 2, s. 7-16. 
 • Madetko R., Tokarska R., Kamińska A. Technika podawania leków drogą domięśniową. [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo.[red.]. Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 222-226.     
 • Madetko R., Łatka J., Technika podawania podskórnie heparyny drobnocząsteczkowej w ampułko-strzykawce.[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 237-239.  
 • Tokarska R, Madetko R., Technika oglądania i badania palpacyjnego węzłów chłonnych miednicy.[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020s. 88-90.
 • Sibiga E., Łatka J. Technika pobrania krwi włośniczkowej do badania glukometrem (urządzeniem pomiarowym). .[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 180-182.  
 • Sibiga E., Kamińska A. Technika pobrania krwi żylnej metodą próżniową. [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 183-185.
 •  Sibiga E., Kamińska A., Łatka J  Technika pobrania krwi żylnej metodą próżniowo-strzykawkową.  [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 186-188.
 • Janczyk P., Gwoździańska S, Ostrogórska P, Humaj- Grysztar M., Nawrot J., Matuszyk D. Preferences regarding the mode of delivery in occupational groups of nurses and midwives. Problemy Pielęgniarstwa; 1233-9989. 2019 R. 27, nr 3-4, s. 149-154. 
 • Dziedzic M., Dziubak M., Matuszyk D., Sibiga E.:  Socio-demographic determinants of health-related lifestyle and self-assessment of health in women. Problemy Pielęgniarstwa, 2019; 27(3-4): 181-188.
 • Kopeć-Godlewska K. Połóg – różnorodne sytuacje kliniczne. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 203-213.
 • Kopeć-Godlewska K .Pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 103-122.
 • Bulanda M.  Kopeć Godlewska K. Zastosowanie antybiotyków w profilaktyce okołoporodowej.
  [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 73-77.
 • Kopeć-Godlewska K . Poród drogami natury. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych.
  [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 55-73.
 • Kopeć-Godlewska K Ciąża fizjologiczna. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych.
  [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 1-6.
 • Nawrot J. Laktacja niepowikłana w okresie połogu. [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.],  Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019, s. 123-164,
 • Nawrot J. Problemy w laktacji. [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.],  Warszawa :PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019​, s. 235-248
 • Humaj-Grysztar M, Nawrot J, Zawiła K, Matuszyk D, Gniadek A. Students’ knowledge about foetal alcohol syndrome and their alcohol drinking habits. Problemy Pielęgniarstwa, 2019 : T. 27, nr 2, s. 88-93,
 • Nawrot J, Suder A, Gniadek A. Women’s interest in birth centre care – is it time to make more options available?, Studia Medyczne, 2019 : T. 35, nr 2, s. 117-122
 • Dziedzic, D. Matuszyk, M. Dziubak, M. Humaj-Grysztar „The influence of health-related lifestyle behaviours on health self-assessment among women over 45 years old living in Krakow” Problemy Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): 45–53
 • Matuszyk D., Kot J „Poród drogą cięcia  cesarskiego”, [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.],  Warszawa :PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019​s. 79 – 96.
 • Dziubak M., Motyka M.: „Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich”. Pielęgniarstwo Polskie 2019; 72(2): 185-191.
 • Ostrogórska P,  Hutniczak K,  Humaj-Grysztar M,  Nawrot J,  Janczyk P, Jagielski P,  Matuszyk D.„ Associations between physical activity, selected lifestyle factors, and quality of life during puerperium”Problemy Pielęgniarstwa 2018 : T. 26, nr 4, s. 300-306,
 • Humaj-Grysztar M,  Wojsa M,  Nawrot J,  Ostrogórska P,  Matuszyk D. „Gestational diabetes and its influence on the quality of life of pregnant women”. Problemy Pielęgniarstwa 2018 : T. 26, nr 2, s. 157-163
 • Bobek M, Humaj-Grysztar M, Matuszyk D, Put M. „Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży”. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2018, nr 2, s. 154-160,
 • Madetko R,  Kowalczyk S  „Opieka nad matką oraz dzieckiem z wadą letalną z uwzględnieniem hospicjów perinatalnych” Położna. Nauka i Praca 1/2018
 • Dziubak M., Motyka M.: „Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich”. Problemy Pielęgniarstwa 2018; 26 (2): 109-115.
 • Sieradzy, K. Sieńko, K. Płoch, „Objawy przedmiesiączkowe u kobiet w wieku 16-35 lat”, , Położna. Nauka I Praktyka 2017, nr 2 (38), 8-14.
 • Nawrot J., Humaj-Grysztar M., Gniadek A., Matuszyk D., Biernat R.: Jakość życia kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego w wieku pomenopauzalnym. Quality of life of women with postmenopausal pelvic organ prolapse. Pielęg. XXI w., 2017; 16(4): 17-23
 • Humaj-Grysztar M., Bobek M., Matuszyk D., Put M.: The lactation process in primiparas in early postpartum period depending on the mode of delivery. The mode of delivery and the lactation process. Pielęg. XXI w., 2017; 16(3): 5-11.
 • Dziubak M., „Empatia i jej zmiany w toku kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”. Sztuka
 • Leczenia 2017; 2: 9-20.
 • Ostrogórska, K. Lorenc, A. Dziad, A. Suder, A. Kulig, I. Opach, A. Gniadek. „First days in NICU – are graduates well prepared for work?”. J. Pediatric Neonatal Individ. Medicine. 2015 Vol. 4, nr 2, s. 10-11.
 • Ostrogórska, A. Gniadek. „Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka”. Pielęgniarstwo Zdr. Publiczne 2015 : Vol. 5, nr 2, s. 189-198,
 • Śledzińska, A. Leja-Szpak, M. Barłowska-Trybulec, B. Prażmowska, J. Jaworek. „Wiedza na temat niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego wśród położnic krakowskich szpitali oraz ich wykorzystanie w praktyce”. Problemy Pielęgniarstwa. 2016 :
  T.24,nr3-4,s.225-231
 • Czepiela, A. Leja-Szpak, K. Bulanda, B. Prażmowska „Rzucawka poporodowa u pacjentki z infekcją HIV. Studium przypadku”. Położna , Nauka i Praktyka 2015, nr 2, s. 42-48,
 • „Pierwsze dni w oddziale intensywnej terapii noworodka – czy absolwenci są dobrze przygotowani do pracy?” : P. Ostrogórska, K. Lorenc, A. Dziad, A. Suder, A. Kulig, I. Opach, A. Gniadek: Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe 2015, nr 1, s. 108.
  P. Ostrogórska, A. Gniadek. „Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka”. Piel. Zdr. Publ. 2015; 5 (2): 189-198
 • Fryc-Przybyłowska, M. Dziubak, Z. Kolarczyk. „Czasy współczesne a wiara w zabobony związane z ciążą”. : Położna 2015, nr 3, s. 7-8
 • Mierzwa, M. Klimek.: „Wybrane metody preindukcji i indukcji porodu stosowane w krakowskich szpitalach”. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 496-501
 • Dziedzic „Hanna Chrzanowska : biografia niepospolitej pielęgniarki na tle epoki (cz. I). W kręgu patriotycznej powinności i trudnych wyborów”. Niepodległ. Pamięć 2015 :T. 22, nr 1, s. 239-256
 • Płoch, M. Dziedzic, D. Matuszyk, E. Frączek „Czynniki sprzyjające utrzymaniu ciąży wśród kobiet hospitalizowanych z powodu zagrażającego poronienia”.. Pielęg. XXI Wieku 2015, nr 4, s. 69-74
 • Matuszyk, M. Schlegel-Zawadzka, P. Jagielski, M. Dziedzic „Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą”.. : Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 484-489
 • Matuszyk, M. Schlegel-Zawadzka, P. Jagielski, M. Dziedzic „Zależność pomiędzy matczynym wskaźnikiem masy ciała a parametrami antropometrycznymi noworodka”.. : Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 490-495
 • Fryc-Przybyłowska, R. Tokarska „Aktywność i samoopieka pacjentek po ginekologicznych zabiegach operacyjnych”.. :Położna 2014, nr 3, s. 30-33
 • Dziubak, M. Motyka. „Wybrane czynniki warunkujące motywację wyboru studiów pielęgniarskich”. Probl. Pielęg. 2014 : T. 22, nr 2, s. 136-141
 • Motyka, M. Dziubak, P. Jędrusik. „Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi”. : Prz. Lek. 2014 : T. 71, nr 5, s. 270-273
 • Płoch, M. Dziubak, M. Gracjasz. „Zapotrzebowanie rodziców dzieci hospitalizowanych na wsparcie społeczne”. Studia Społeczne 2014, nr 1, s. 81-87

 

 

Referaty /streszczenia zjazdowe polskie o zasięgu
międzynarodowym/ krajowym

 

International Scientific Nursing and Midwifery Congress CARE4-2019, udział w sesji plakatowej z pracami:

„Pregnant women’s preferences for mode of delivery in Poland” Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Julia Nawrot, Dorota Matuszyk, Daria Żaneta Lebda.

„Home birth in Poland – legal aspects, midwives reflection and statistics” Julia Nawrot, Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Katarzyna Kopeć-Godlewska, Dorota Matuszyk. Leuven, Belgia, 4-6.02.2019r.

 

VIII Konferencja Naukowa „Transkulturowość w położnictwie i ginekologii”, udział w sesji plakatowej z pracą:

„Polskie położne w świecie mediów społecznościowych” Jadwiga Surówka, Barbara Polak, Patrycja Świątek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko. Warszawa 15.05.2019r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.”, wystąpienie z pracą:

„Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku” Justyna Jakimiak, Paulina Hapunik, Aleksandra Bara, Magdalena Humaj-Grysztar, Mariola Kicia, Renata Madetko 22.10.2020r ONLINE

 

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”, prezentacja posteru: „Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie” Olga Śmiech-Michalec, Magdalena Humaj-Grysztar, Joanna Bonior 19.02.2021r. ONLINE

 

IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Położna 2016” „Wpływ żywienia na przebieg ciąży porodu i okresu poporodowego” Matuszyk Dorota

 

V Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Położna 2017” „Zachowania antyzdrowotne studentów i ich wiedza na temat alkoholowego zespołu płodowego”; „Prowadzenie porodu powikłanego cukrzycą” Matuszyk Dorota

 

„Jeden pacjent, dwa cewniki – opis przypadku”. Aldona Mikołajczyk, Patrycja Ostrogórska, Agnieszka Gniadek W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku

 

Wpływ mediów na sposób ukończenia ciąży i długość okresu karmienia piersią przez matki”. Anna Delimat, Renata Tokarska: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.

„Znieczulenie do cięcia cesarskiego w opinii położnic”. Anna Okońska, Jolanta Jaworek, Kazimiera Płoch, Renata Tokarska, Elżbieta Sibiga: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.

 

„Możliwość przeniesienia wirusa HIV z zakażonej matki na dziecko w okresie okołoporodowym -postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne i pielęgniarskie”. Patrycja Ostrogórska, Katarzyna Lorenc, Agnieszka Gniadek: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.

„Nieinwazyjna wentylacja u noworodków – tryby oddechowe dostępne w aparacie Infant Flow SiPAP”. Aneta Suder, Anna Dziad, Patrycja Ostrogórska, Katarzyna Lorenc, Iwona Opach, Agnieszka Kulig, Julia Nawrot, Agnieszka Gniadek. : W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.

„Stany zapalne żeńskich narządów płciowych i ich wpływ na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym”. Anna Mazurkiewicz, Barbara Prażmowska W: Innowacyjność
w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 88

 

„Wybrane metody preindukcji i indukcji porodu stosowane w krakowskich szpitalach”. Anna Mierzwa, Marek Klimek. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej
i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 85

 

„Czynniki sprzyjające skuteczności leczenia zagrażającego poronienia wśród hospitalizowanych kobiet”. Kazimiera Płoch, Małgorzata Dziedzic, Dorota Matuszyk, Ewelina Frączek. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia
w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 90

 

„Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą”. Dorota Matuszyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Paweł Jagielski, Małgorzata Dziedzic. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia
w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 84

 

„Wiedza i opinie studentek o antykoncepcji hormonalnej”. Kazimiera Płoch, Agnieszka Pszeniczna, Beata Fryc-Przybyłowska, Anna Mierzwa, Małgorzata Dziedzic. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.