Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • Opieka przedkoncepcyjna
 • Opieka nad kobietą w okresie ciąży
 • Alternatywne formy porodu
 • Wpływ uczestnictwa kobiet w szkole Rodzenia na przebieg porodu i połogu
 • Wpływ wartości ciśnienia tętniczego krwi u kobiety na przebieg ciąży i porodu
 • Reakcje psychologiczne kobiet po urodzeniu martwego dziecka
 • Czynniki mające wpływ na uczestnictwo kobiet w badaniu mammograficznym
 • Motywacje do podjęcia decyzji o wyborze zawodu położnej
 • Nowotwory narządu rodnego i piersi; profilaktyka, diagnozowanie i leczenie
 • Zachowanie zdrowotne młodzieży
 • Wpływ używek na przebieg ciąży, porodu, połogu i rozwój dziecka
 • Zespół alkoholowy FAS
 • Wpływ stylu życia na przebieg ciąży i połogu

Udział w projektach badawczych – Badania statutowe

 • Udział w Projekcie ZintegrUJ – Kompleksowym Programie Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach zadania 2 – rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ, celem dostosowania jej do potrzeb społeczno-gospodarczych i wyposażenia studentów w praktyczne umiejętności. Założenie zrealizowane zostanie poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów- wprowadzono moduł  Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji dedykowany dla studentów CM UJ.

  Nauczyciele z Pracowni Podstaw Opieki Położniczej realizują drugą edycję kursu.

  Studenci w Projekcie ZintegrUJ biorą czynny udział w Zadaniu 4
  Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

  Szkolenie certyfikowane – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

  Szkolenie certyfikowane – Leczenie ran przewlekłych dla położnych

  Szkolenie certyfikowane – Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

  Dr Małgorzata Dziubak (kierownik projektu), uczestnik: mgr Elżbieta Sibiga: „Jakość życia kobiet w okresie senium przebywających w środowisku domowym i placówkach służących osobom starszym” . ( nr projektu K/ZDS/007960 ) realizacja 2018-2020

 • Dr Anna Mierzwa (kierownik projektu), uczestnik: dr Renata Madetko, dr Barbara Prażmowska: „Leki przeciwbólowe i rozkurczowe na różnych etapach porodu a jego przebieg i sposób ukończenia”. (nr projektu K/ZDS/007116) realizacja 2017 – 2019
 • Dr Dorota Matuszyk (kierownik projektu), uczestnik: mgr Magdalena Humaj-Grysztar, mgr Monika Bobek: „ Ocena przebiegu laktacji i jakości życia kobiet we wczesnym połogu”. (nr projektu K/ZDS/007115) realizacja 2017 – 2019
 • Mgr Beata Fryc – Przybyłowska (kierownik projektu): uczestnik: dr Małgorzata Dziubak: „ czynniki wpływające na skuteczność karmienia piersią u kobiet rodzących po raz pierwszy”. ( nr projektu K/ZDS/007111) realizacja 2017 – 2019
 • Tokarska Renata (kierownik projektu): Przebieg porodu i połogu w przedwczesnym odpływaniu wód płodowych a stan noworodka. nr projektu: nowy 
 • Prażmowska Barbara (kierownik projektu), Sibiga Elżbieta, Tokarska Renata, Kosowska Anna: Analiza częstości występowania, czasu trwania i przebiegu pierwszego porodu u kobiet po 35 roku życia, (nr projektu K/ ZDS/ 003670) realizacja 2011 – 2014 
 • Płoch Kazimiera (kierownik projektu),Dziedzic Małgorzata :Kształcenie położnych w Krakowie. w latach 1780 – 2005 (nr projektu K/ ZDS/ 003671) realizacja 2011 – 2014
Wielkość fontu
Kontrast