Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

124.1101.66.2021                                                                                                                                                               Kraków, dnia 30 grudnia 2021 r.

PROREKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
ogłasza konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu
w Zakładzie Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Do  konkursu mogą przystąpić osoby,  które  spełniają  wymogi  określone  w  art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z  2021 r.,  poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

– posiadanie co najmniej tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;

– opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

– dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

– prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

– ukończone szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub środowiska nauczania i wychowania lub inne kwalifikacje pożądane na stanowisku pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej;

– udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;  

–  doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu zajęć o charakterze teoretycznym lub praktycznym;

– posiadanie publikacji naukowych z zakresu nauk o zdrowiu;

– znajomość języka angielskiego.

 

Kandydaci przystępujący  do  konkursu  winni  złożyć  w  Dziale  Spraw  Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  Św. Anny 12, pok. 42 następujące  dokumenty:

 1. podanie, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem lub zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej w toku studiów,
 3. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 4. dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 5. informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. ankietę dotyczącą działalności naukowej,
 8. ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
 9. opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego lub Kierownika Zakładu i Dyrektora Instytutu w/wym. jednostki), jak również inne posiadane opinie o rozwoju  naukowym i jego perspektywach,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim,

 

Dodatkowych informacji udziela Dział Spraw Osobowych UJ CM, tel. 012 422-86-15

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:  28 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu do UJ CM).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 kwietnia 2022 r.

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  https://dso.cm-uj.krakow.pl/konkurs-oswiadczenia-do-pobrania/

 

                                   W zastępstwie Prorektora
ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Pełnomocnik Rektora UJ

 

https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7173


Powrót