Komunikat nr 1 w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

780.020.16.2020

KOMUNIKAT nr 1

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 1. Prowadzący zajęcia (wykłady, seminaria, ćwiczenia teoretyczne) na wszystkich rodzajach i formach studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zobowiązani są do stosowania zdalnych form nauczania w terminie od wejścia w życie niniejszego komunikatu do odwołania.

Dopuszcza się następujące, zdalne formy prowadzenia zajęć:

Narzędzie

Instrukcja obsługi

Wsparcie techniczne

Charakterystyka narzędzia

Pegaz UJ 

https://przewodniki.uj.edu.pl/przewodnikpoplatformiepegazdlaprowadzacychzajecia/

https://open.uj.edu.pl/course/view.php?id=191

CZN 798 866 990

Platforma elearningowa

Microsoft Teams

https://support.office.com/plpl/teams

Helpdesk UJ 12 663 10 10

Webinar, transmisje na żywo, praca grupowa

Mail

     

CZN – Centrum Zdalnego Nauczania UJ (vide: przewodniki.uj.edu.pl)

Prowadzący zajęcia wybierają formę prowadzenia zajęć w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu

 1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania studentów danej grupy
  o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem dostępnych form komunikacji:

  1. korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOSweb,

  2. ogłoszeń na stronie internetowej Instytutu/Zakładu Ratownictwa Medycznego,

  3. bezpośredniego maila skierowanego do starosty roku oraz do wiadomości opiekuna roku.

 1. Student ma obowiązek kontaktu z prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem systemu USOSweb.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach jednolitych magisterskich sprawują odpowiednio koordynatorzy przedmiotów i Prodziekan ds. dydaktycznych.

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego na studiach doktoranckich/ studiach podyplomowych sprawują kierownik studiów doktoranckich/kierownik studiów podyplomowych.

 1. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego w ramach Erasmus+ sprawują koordynatorzy Erasmus na danym kierunku studiów w porozumieniu z Dyrektorami Instytutów/Kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego.

 

 1. W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się dokonanie korekt
  w warunkach zaliczenia przedmiotów. Korekta taka powinna:

  1. zostać dokonana przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu/ kierownikiem studiów oraz ze studentami danej grupy,

  2. uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania,

  3. odnosić się do efektów uczenia się przewidzianych w sylabusie.

 1. Do odwołania dyżury i konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu ze studentami.

 1. Do odwołania obowiązuje ograniczone wejście do budynków Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM dla wszystkich studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych. Sprawy pilne mogą zostać załatwione po uprzednim kontakcie mailowym z pracownikami sekretariatu lub dziekanatu odpowiedzialnego za obsługę właściwej grupy studentów.

 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników i studentów WNZ UJ do bieżącego śledzenia ogłoszeń na stronie UJ, UJ CM i WNZ związanych z wytycznymi mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz stosowanie się do przedstawionych procedur i wytycznych.

 1. Studenci WNZ UJ CM zostaną poinformowani poprzez adresy mailowe dostępne w systemie USOS przez pracowników Dziekanatu i Instytutów prowadzących właściwy tok studiów/studia podyplomowe o niniejszym komunikacie.

Komunikat wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do dnia jego odwołania. Nie dotyczy zajęć praktycznych/ćwiczeń klinicznych, praktyk zawodowych i ćwiczeń w pracowniach umiejętności zawodowych.

Proszę o odpowiedzialne podejście do problemu

oraz poszanowanie własnego i cudzego zdrowia i życia.

 

Uzupełnienie KOMUNIKATU nr 1

Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzona zostaje lista narzędzi umożliwiających pracę zdalną w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami o:

– Webex (na serwerach CISCO);

– Open source BigBluButton zintegrowany z Pegazem (na serwerach UJ)

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót