Postępowanie w sytuacji kontaktu pracowników lub studentów/doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19

 1. Osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną lub wystąpiły u niej objawy wskazujące na możliwość zakażenia (szczegóły opisane w załączniku nr 1) powinna udać się do zakładu opieki zdrowotnej celem wykonania wymazu z gardła/nosa na 
  COVID-19. 
 2. Do chwili otrzymania wyniku osoba pozostaje w izolacji domowej. 
 3. Po uzyskaniu wyniku negatywnego osoba czeka na informację ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, co do dalszego postępowania. Stacja może nałożyć na osobę kwarantannę domową lub może objąć ją nadzorem epidemiologicznym. Jeżeli Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prześle odpowiedni dokument należy powiadomić o tym, w przypadku:
  • nauczycieli akademickich: bezpośredniego przełożonego (Kierownika katedry/kliniki/zakładu/pracowni/ Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego/ Dziekana Wydziału) oraz DSO UJ CM,
  • pracownika administracji: bezpośredniego przełożonego (Kierownika Dziekanatu /Dyrektora Instytutu/Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego/ Dziekana Wydziału/ Z-cę Kanclerza UJ ds. CM) oraz DSO UJ CM,
  • studenta/doktoranta: opiekuna roku/kierownika studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)osobę obsługującą kierunek studiów na poziomie dziekanatu oraz Prodziekana ds. studenckich. Dziekanat informuje w dalszej kolejności Sekcję Dydaktyki i Karier Akademickich CM.
 4. W sytuacji uzyskania wyniku pozytywnego osoba wskazana w pkt. 3 jako odbiorca informacji przeprowadza wywiad ze zgłaszającym i ustala listę osób mających kontakt w ciągu 14 dni z osobą zakażoną (zgodnie z opisem w załączniku nr 1). Ustalenie listy osób dotyczy tylko kontaktu z nauczycielami, administracją, innymi studentami/doktorantami Wydziału Nauk o Zdrowiu lub w przypadku nauczycieli i studentów realizujących zajęcia praktyczne/praktyki zawodowe w podmiotach leczniczych również ustalenie kontaktu osoby zakażonej z innymi pracownikami podmiotu leczniczego i pacjentami. 
 5. Utworzona lista osób z kontaktu jest przesyłana do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do wiadomości Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu. 
 6. Osoba z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 wraca do pracy lub zajęć dydaktycznych po ponownym wykonaniu wymazu i uzyskaniu wyniku negatywnego oraz zgody lekarza prowadzącego.

Powrót