Sztuka Leczenia

Sztuka Leczenia (O czasopiśmie / About the magazine)

Czasopismo Sztuka Leczenia powstało z myślą poszerzenia redukcjonistycznego paradygmatu, sprowadzającego funkcjonowanie człowieka wyłącznie do płaszczyzny biologicznej, o pozostałe wymiary ludzkiego funkcjonowania, jakimi są wymiar psychiczny, społeczny i duchowy. Od momentu swego powstania w sposób szczególny akcentowało psychosomatyczny związek pomiędzy ciałem i umysłem, z czego wynikają bezpośrednie konsekwencje dla promocji zdrowia i terapii oraz szeroko rozumianej opieki medycznej. Obecna redakcja zamierza kontynuować dotychczasową linię programową czasopisma, rozwijając jednocześnie jego interdyscyplinarny charakter i reprezentowany w nim wyraźnie nurt humanistyczny.

Art of Healing magazine was created so as to enrich the reductionist paradigm perceiving the functioning of human being only from biological perspective with other dimensions of human functioning such as mental, social and spiritual ones. From the moment it was created, the magazine has been especially emphasizing psychosomatic relation between the body and the mind which results in promoting health, therapy and medical care. Present editorial board intends to continue the previous magazine programme while developing its interdisciplinary character and clearly visible humanistic approach.

 

http://www.sztukaleczenia.pl/indexfw.php


Powrót