WSPOMNIENIE O ŚP. DR N. MED. JOANNIE ZALEWSKIEJ-PUCHALE (1963-2021)

WSPOMNIENIE O ŚP. DR N. MED. JOANNIE ZALEWSKIEJ-PUCHALE (1963-2021)

 

PIELĘGNIARCE, ADIUNKCIE W PRACOWNI TEORII I PODSTAW PIELĘGNIARSTWA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM (IPiP WNZ UJCM) w Krakowie.

 

                                     ODESZŁA OD NAS DNIA 18 LIPCA 2021 ROKU

 

Urodziła się w Warszawie 23.10.1963. W WNZ pracowała od stycznia 2000 roku na etacie asystenta,
a od 2006 roku na etacie adiunkta. Prowadziła zajęcia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa (ćwiczenia i zajęcia praktyczne) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz zajęcia z zakresu Komunikowania międzykulturowego (wykłady i ćwiczenia) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. W latach 1989-1999 była zatrudniona w Medycznym Studium Zawodowym (MSZ) nr 1 im. Anny Rydlówny w Krakowie na etacie nauczyciela przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu. Podczas pracy w MSZ odbyła dwa staże zawodowe: Uniwersity College of Health and Caring Sciences Department of Nursing, Uppsala (Szwecja) – 1997 i w École Infirmerie, Soissons (Francja) 1990, a w 2012 roku w Crowthorne (Wielka Brytania). W latach 2005-2014 pracowała w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończyła w 1988 roku, uzyskując tytuł mgr pielęgniarstwa, i od tego czasu stale podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe. W 1997 roku uzyskała I° specjalizacji w zawodowej

w zakresie nauczania anatomii i fizjologii; w 2000 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii Psychopedagogicznej na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie; w 2005 roku uzyskała tytuł dr n. med. w dyscyplinie biologia medyczna na Wydziale Ochrony Zdrowia CM UJ; w 2010 roku ukończyła Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego w Pracowni Wrażliwości Kulturowej – w ramach projektu realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię w Krakowie. Doskonaliła umiejętności dydaktyczne poprzez udział w kursach, szkoleniach
i kilkudziesięciu konferencjach naukowo-szkoleniowych.

Jest współredaktorką 4 monografii (Pielęgniarstwo wobec zagrożeń wartości – 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej; Interdyscyplinarny wymiar opieki zdrowotnej; Interdisciplinary research in nursing – past and present, Zróżnicowanie kulturowe w opiece pielęgniarskiej) i 1 podręcznika (Pielęgniarstwo transkulturowe). Jest autorką i współautorką 183 prac, w tym m.in. 68 artykułów polskich, 11 zagranicznych, 47 rozdziałów w monografiach polskich, 30 rozdziałów w podręcznikach, wielu wystąpień konferencyjnych krajowych
i międzynarodowych (na łączną liczbę 1307 pkt. MNiSzW, 18.086 IF). Posiada cytowania w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych (44 cytowania w Web of Science, 287 w Google Scholar, H-index-4). Jest współautorką programu zajęć dla studentów z przedmiotu „Komunikowanie międzykulturowe„, współautorką programu i współprowadzącą kursu dokształcającego dla pielęgniarek, organizowanego przez MIPiP „Komunikowanie międzykulturowe” oraz autorką projektów własnych i statutowych.

W ramach działalności na rzecz WNZ – była członkinią zespołu powołanego do powstania Saloniku Historii Pielęgniarstwa przy IPiP WNZ UJCM, opracowania programów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; członkinią Wydziałowej komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia; wydziałową koordynatorką ds. ECTS; współorganizatorką „Festiwalu Nauki”, przewodniczącą Komisji czuwającej nad przebiegiem egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, osobą odpowiedzialną za rozliczanie pensum w Pracowni Teorii
i Podstaw Pielęgniarstwa IPiP oraz układanie harmonogramu zajęć dla I roku Pielęgniarstwa; członkinią Komisji Egzaminacyjnej na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia. Brała czynny udział w przygotowaniu konferencji organizowanych przez WNZ, jako członkini komitetu organizacyjnego, redakcyjnego i naukowego.

Uzyskiwała w kolejnych latach (2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2018) najwyższe oceny Komisji oceniającej nauczyciela akademickiego w UJ CM za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Była wysoko oceniana przez studentów w systemie USOS. Otrzymała ośmiokrotnie nagrodę dziekana WOZ i WNZ CM UJ za zaangażowanie w pełnienie funkcji opiekuna roku, nagrodę za zaangażowanie w pracę związaną z przygotowaniem Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno-Szkoleniowej „100-lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku„; nagrodę Komisji Edukacji Narodowej, srebrny medal za długoletnią służbę.

Przez całe swoje życie zawodowe związana z kształceniem przyszłych pielęgniarek. Dbała o wysoki poziom nauczania studentów pielęgniarstwa. Odeszła od nas niespodziewanie i przedwcześnie Pozostanie w naszych sercach i pamięci, jako osoba szlachetna, obowiązkowa, pracowita, zaangażowana, pogodna,
z poczuciem humoru, towarzyska i koleżeńska. Szkolnictwo pielęgniarskie straciło zasłużoną nauczycielkę pielęgniarstwa, współtwórczynię pielęgniarstwa transkulturowego. Pożegnanie ś.p. Joanny Zalewskiej-Puchały odbyło się w gronie Rodziny, Pracowników WNZ UJ CM, Przyjaciół, Znajomych i licznej rzeszy Wychowanków na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 23.07. 2021.

Pisząc wspomnienie pragnę zaznaczyć, że ponad 30 lat, łączyła nas prawdziwa przyjaźń tak w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym.

Anna Majda

 

 


Powrót