Informacje o działalności Zakładu

Informacje o pracownikach

mgr Zdzisława Kolarczyk

Konferencje

Udział czynny w konferencjach

Matuszyk D., Bobek M., Humaj-Grysztar M.: Żywienie w okresie prokreacji. VI Konferencja Naukowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu „Położna jako edukator w dożywianiu kobiety”. Warszawa, 27.04.2017r.

Płoch K., Grela K., Kolarczyk Z., Sibiga E.: Opieka pielęgniarska Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Międzynarodowa konferencja „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek Opiekunek Zdrowia w Krakowie” Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM. Kraków, 11-12.09.2015r.

Humaj-Grysztar M., Bereza K.: Wiedza studentek położnictwa i położnych aktywnych zawodowo na temat zespołu policystycznych jajników. VIII Międzynarodowa Konferencja „Kobieta w zdrowiu i chorobie”. Gdańsk, Sobieszewo 25-26.09.2015r.

Madetko R., Kolarczyk Z., Kurnik M., Fryc – Przybyłowska B.: Wpływ stanu emocjonalnego i sposobów zmagania się z chorobą u kobiet po mastektomii. III Małopolska  Konferencja dla Położnych „Współczesna położna”. Nowy Targ, 26-27.11.2014r.

Biernat R., Burtan A., Humaj-Grysztar M., Macutkiewicz J., Nawrot J., Sopata M., Ura-Polak S., Wachowska M., Żurek I.: Zadania położnej rodzinnej a realizacja standardu opieki okołoporodowej podczas fizjologicznej ciąży. I Małopolska Konferencja dla Położnych „Interdyscyplinarne Aspekty Zawodu Położnej”. Nowy Targ 12-13.09.2012r.

Dziubak M., Morawska S., Kolarczyk Z., Madetko R.: Znajomość profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych a zachowania prozdrowotne kobiet. V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa : Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych.  Opieka, leczenie i profilaktyka”. Sanok, 23-24.10.2009r.

Publikacje

Publikacje

Sanna B., Bereza K., Paradowska D., Kucharska E., Tomaszewska I.M., Dudkiewicz Z., Golec J., Bottomley A., Tomaszewski K.A.: A large scale prospective clinical and psychometric validation of the EORTC colorectal (QLQ-CR29) module in Polish patients with colorectal cancer. Eur. J. Cancer Care (Engl. ed. Print) 2017 : May 11 [Epub ahead of print].

Paradowska D.,Bereza  K., Sanna B., Kucharska E., Tomaszewska I.M., Dutkiewicz Z., Skotnicki P., Bottomley., Tomaszewski K.A.: A prospective study to validate the Polish language version of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Colorectal Liver Metastases (QLQ-LMC21) module. Eur. J. Oncol. Nurs (Online) 2017 : Article in press, il., bibliogr. 24 poz., abstr.

Kukiełka A.M., Hetnał M., Bereza K.: Evaluation of tolerance and toxicity of high-dose-rate brachytherapy boost combined with interstitial hyperthermia for prostate cancer. Int. J. Hyperthermia 2016 : Vol. 32, nr 6, s. 324-330

Kucharska E., Głowacki R., Bereza K., Gładysz T., Walocha E., Golec J., Tomaszewska I-M.: Validation of the Polish version of the EORTC Head and Neck module (QLQ-H&N35). Prz. Lek. 2016 : T. 73, nr 2, s. 67-71

Fryc-Przybyłowska B., Dziubak M., Kolarczyk Z.: Czasy  współczesne a wiara w zabobony związane z ciążą. Położna 2015: nr 3, s.7-8

Paradowska D., Tomaszewski K.A., Bałajewicz-Nowak M., Bereza K., Tomaszewska I.M., Paradowski J., Pityński K., Skotnicki P.,. Greimel E.R., A. Bottomley.: Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-CX24 module for the assessment of health-related quality of life in women with cervical cancer. Eur. J. Cancer Care (Engl. ed., Print) 2014 : Vol. 23, nr 2, s. 214-220

Paradowski J., Tomaszewski K.A., Bereza K., Tomaszewska I.M., Pasternak A., Paradowska D., Szczęsny E.,. Golec E.B., Greimel E.R., Bottomley A.: Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-OV28 module for the assessment of health-related quality of life in women with ovarian cancer. Expert Rev. Pharmacoecon. Outcomes Res. 2014 : Vol. 14, nr 1, s. 157-163

Banas T., Hadyla-Banas I., Pityński K., Bereza K., Migdal M., Batko B.: Use of contraception by women treated with leflunomide due to rheumatic arthritis. J. Obstet. Gynaecol. 2014 : Vol. 34, nr 1, s. 60-64

Puskulluoglu M., Tomaszewski K.A., Bottomley A., Holden L., Tomaszewska I.M., Głowacki R., Bereza K., Golec E.B., Chow E., Krzemieniecki K.: Validation of the Polish version of the EORTC QLQ-BM22 module for the assessment of health-related quality of life in patients with bone metastases. Qual. Life Res. (Dordr., Online) 2014 : Vol. 23, nr 2, s. 527-532

Knafel A., Basta P., Skotniczny K., Mach P., Bereza K., Rokita W., Obrzut B., Wicherek Ł.: Pęknięcie ciąży ektopowej – czy możemy zapobiec tej komplikacji? Ectopic pregnancy rupture – can it be prevented? Ginekol. Pol. 2009 : T. 80, nr 10, s. 734-739

Richter B., Cisek M., Czupryna A., Gniadek A.: Badania nad możliwością prewencji wtórnej nowotworów rodzinnych w populacji Krakowa. Cracow’s population base study on preventive medicine in hereditary cancer. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, D Med. 2004 : Vol. 59 suppl. 14, s. 24-29

Cisek M., Gniadek A., Richter B., Chmiel I.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych w rodzinie. Socio-cultural factors of health behaviour within a family. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, D Med. 2004 : Vol. 59 suppl. 14, s. 360-363

Basta A., Pityński K., Bogdanowicz M., Bereza K., Krysztopowicz W.: Leczenie operacyjne raka szyjki macicy w stopniu IB2. Surgical therapy of the uterine carvix carcinoma in IB2 stage. Ginekol. Pol. 2000 : T. 71, nr 9, s. 1154-1156

 

      Monografie

Dziubak M., Morawska S., Kolarczyk Z., Madetko R.: Znajomość profilaktyki  kobiecych  chorób  nowotworowych a zachowania  prozdrowotne  kobiet. [w:]: Cipora E., Bednarek A. (red.): Profilaktyka i opieka w chorobach nowotworowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok 2010: 15 – 26.

Matuszyk D., Prażmowska B., Kolarczyk Z., Stolorz K.: Jakość życia kobiet leczonych z powodu wysiłkowego  nietrzymania  moczu. [w:] Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.): Problemy terapeutyczno – pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom I. Akademia Medyczna w Białymstoku, Białystok 2007: 134 – 138.

Streszczenia, referaty zjazdowe

Płoch K., Grela K., Kolarczyk Z., Sibiga E.: Opieka pielęgniarska Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Nursing convent of the handmaids of the Sacred Heart of Jesus in Krakow at the turn of the 20th Century. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Kraków 11-12 września 2015 „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90- lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”.

Dziubak M., Morawska S., Kolarczyk Z., Madetko R.: Znajomość profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych a zachowania prozdrowotne kobiet. V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa  Sanok 23-24 października 2009 „Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie i profilaktyka”.

Basta A., Szczudrawa A., Bereza K., Kopera A.: Leczenie wczesnych postaci raka jajnika. [w:]: Kotarski J. (red.): Kontrowersje w ginekologii onkologicznej. IZT Instytut Zastosowań Techniki, Lublin 2005: 210-216.

Projekty naukowo – badawcze

Bereza K. (kierownik projektu): Ocena jakości życia pacjentek chorujących na raka piersi w obserwacji odległej. K/ZDS/006126.

Dydaktyka

Kierunek Położnictwo

 • Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. I, studia stacjonarne I stopnia – wykłady
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II, studia stacjonarne I stopnia – wykłady, zajęcia praktyczne
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II – praktyka zawodowa, studia stacjonarne I stopnia
 • Podstawy opieki położniczej cz.I, studia stacjonarne I stopnia – zajęcia praktyczne
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz.I, studia stacjonarne I stopnia – zajęcia praktyczne
 • Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii, studia stacjonarne II stopnia – wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
 • Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii – praktyka zawodowa, studia stacjonarne II stopnia
 • Badanie fizykalne, studia stacjonarne I stopnia – ćwiczenia
 • Endokrynologia ginekologiczna, studia stacjonarne II stopnia – wykłady
 • Opieka specjalistyczna w onkologii, studia stacjonarne II stopnia – wykłady, ćwiczenia, zajęcia kliniczne
 • Seminarium dyplomowe – Opieka ginekologiczna, studia stacjonarne II stopnia
 • Seminarium dyplomowe – Opieka nad matką i dzieckiem, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek Pielęgniarstwo

 • Seksuologia i regulacja płodności człowieka, studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia – wykłady, ćwiczenia

Kierunek Ratownictwo Medyczne

 • Położnictwo i ginekologia, studia stacjonarne I stopnia – wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne

Kierunek Lekarski

 • Ginekologia i położnictwo 2/2, studia niestacjonarne – seminarium