Projekty naukowo-badawcze

Wykaz aktualnie realizowanych grantów

 • Mechanizmy naskórnie indukowanej supresji reakcji nadwrażliwości kontaktowej
 • Tc1 CD8+ zależnej u myszy. Prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik. N N401 006939.
 • Rola IL-17A w pozytywnej regulacji odpowiedzi komórkowej w modelu nadwrażliwości kontaktowej. Prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik. N N401 545940.
 • Wpływ naturalnej flory jelitowej na regulację nadwrażliwości kontaktowej (CS)
 • u myszy. Prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik. 2011/01/B/NZ6/00300.
 • Mechanizmy reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) z udziałem komórek NK stymulowanych ligandami receptorów TLR u myszy. Implikacje kliniczne. Dr Monika Majewska-Szczepanik. 2011/03/B/NZ6/00821.
 • Naskórna aplikacja antygenu białkowego jako nowa metoda terapii kolagenowego zapalenia stawów (CIA) u myszy humanizowanych HLA-DR4-Tg. Implikacje kliniczne. Prof. dr. hab. n. med. Marian Szczepanik. 2011/03/B/NZ6/00801.
 • Rola receptorów Toll- podobnych (TLR) w reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CHS) Th-1 zależnej. Prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik. 2012/05/B/NZ6/00997.
 • Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej. Dr Monika Majewska- Szczepanik. IP2012 044372.

Wykaz aktualnie realizowanych prac statutowych i własnych

 • Mechanizmy zaangażowane w przełamaniu naskórnie indukowanego stanu tolerancji immunologicznej. Rola Il-17A. Prof. dr hab. n. med. Marian Szczepanik. K/ZDS/002182.
 • Powstawanie pęcherzyków jajnikowych z udziałem proliferujących pierwotnych komórek płciowych w jajnikach dorosłych myszy. Dr hab. Leopold Śliwa. K/ZDS/002178.
 • Wpływ metali ciężkich na ekspresję enzymów, których aktywność zależy od grup sulfhydrylowych w tkankach wolnożyjących żab Pelophylax ridibundus i Pelophylax kl. esculentus oraz laboratoryjnej platanny Xenopus lae vis. Dr hab. Piotr Sura. K/ZDS/003672.
 • Rola endogennych glikolipidów w stymulacji komórek NKT odpowiedzialnych za inicjację reakcji nadwrażliwości kontaktowej (CS) u myszy. Dr Monika Majewska- Szczepanik. K/ZDS/003673.
 • Wpływ częściowej eliminacji naturalnej flory jelitowej na produkcję antygenowo swoistych przeciwciał w modelu atopowego zapalenia skory u myszy. Mgr Anna Strzępa. K/ZDS/001260.